Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego

budynek27 marca (wtorek), o godz. 13.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie, sali nr 20 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego.
Temat omawiany podczas posiedzenia to:
1. Informacja z działalności Portu Iława za 2017 rok i plan działań na rok 2018.
2. Informacja z realizacji zadań dot. promocji powiatu iławskiego w 2017 roku
i przedstawienie planu promocji na rok 2018.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XLII sesję RP w sprawach:
a) powierzenia niektórych zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie Gminy Kisielice,
b) ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego i z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego.

Termin składania wniosków o nagrody w sporcie i kulturze tylko do 31 marca!

wnioski o nagrodyZarząd Powiatu Iławskiego informuje, że do 31 marca 2018 roku można składać wnioski
o nagrody:
1. za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
2. w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2018 - AKTUALIZACJA

kwalifikacja wojskowa 2018W terminie od 23 marca do 27 kwietnia br. w powiecie iławskim przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa, która w tym roku obejmie 640 osób, w tym mężczyzn urodzonych w 1999 r. oraz w latach 1994 – 1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, osoby urodzone w latach 1997 – 1998, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, a także kobiety urodzone w latach 1994 – 1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami bądź absolwentkami tych szkół lub kierunków.

Nowy realizator Centrum Organizacji Pozarządowych w Iławie

indeks1Centrum Organizacji Pozarządowych w Iławie, mieszczące się przy ulicy Jagiellończyka 16 b realizowane jest w ramach zadania publicznego, dofinansowanego przez Powiat Iławski – zadanie: Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Obecnie COP Iława prowadzone jest przez ELBLĄSKIE STOWARZYSZNIE WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH. Zadanie będzie realizowane od 1 kwietnia do 31 października.

XV Powiatowy Konkurs Ortograficzny „O Pióro Starosty”

pioro papier23 marca (piątek), o godz. 9.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie, w sali nr 20 odbędzie się XV Powiatowy Konkurs Ortograficzny „O Pióro Starosty”. Organizatorem konkursu
jest Starostwo Powiatowe w Iławie.