Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 282/860/22 z dnia 27 września 2022 r. zadecydował o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2023. 

  1. Cel konsultacji

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych
i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie poddanej konsultacji.

 

  1. Przedmiot konsultacji

Projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin  pracy aptek  ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok  2023.

 

  1. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Termin rozpoczęcia konsultacji – 29 września 2022 r. Opinie, wnioski i uwagi należy przedłożyć w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji.

 

  1. Forma konsultacji

Konsultacje odbędą się w formie udostępnienia projektu aktu prawa miejscowego w celu złożenia przez organizacje pozarządowe opinii, wniosków i uwag na zasadach określonych
w § 8 Regulaminu konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego  i  o wolontariacie,  projektów aktów prawa miejscowego.

Sugestie proszę składać pisemnie w Sekretariacie (p.115) Starostwa Powiatowego w Iławie
lub drogą elektroniczną na adres: poradnia.prawna@powiat-ilawski.pl.

 

  1. Zasięg terytorialny konsultacji

W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu iławskiego i prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych
do udziału w konsultacjach.

Projekt Uchwały wraz z załącznikami do pobrania.

Informacji udziela pracownik Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Iławie – Monika Kłosowska (pok. 113),
tel. 89/649 08 48.


 Z up.STAROSTY

 /-/ Marek Polański

 WICESTAROSTA


PROJEKT UCHWAŁY:

Projekt Uchwały

ZAŁĄCZNIK NR 1:

Załącznik nr 1

ZAŁĄCZNIK NR 2:

Załącznik nr 2