OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy  z dnia z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz.U. z 2023 r., poz. 1394),

STAROSTA POWIATU IŁAWSKIEGO

zawiadamia,

że zgodnie z art. 17 ust. 1 ww. ustawy decyzje  o rejestracji pojazdu wydane przed dniem
14 marca 2005 r. dotyczące pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem 22 lipca 2023 r., wygasają z dniem 10 czerwca 2024 r.

Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pojazdów zabytkowych oraz pojazdów wolnobieżnych.

Pojazd, którego rejestracja wygaśnie z dniem 10 czerwca 2024 r. może podlegać powtórnej rejestracji po spełnieniu przez właściciela pojazdu warunków niezbędnych do rejestracji związanych z ubezpieczeniem oraz badaniem technicznym pojazdu (jeśli dotyczy).

Niniejsze obwieszczenie wraz z załącznikiem zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Iławskiego (https://bip.powiat-ilawski.pl/).

Ponadto, wykaz zawierający dane pojazdów kwalifikujących się do wygaśnięcia decyzji
o rejestracji dostępny jest w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Iławie,
ul. Generała Andersa 2a oraz w Zamiejscowym Stanowisku Wydziału Komunikacji w Lubawie, ul. Rzepnikowskiego 2a – w godzinach pracy urzędu.

Starosta Powiatu Iławskiego

Bartosz Bielawski


 

https://bip.powiat ilawski.pl/136/5657/Zawiadomienie_o_planowanym_wygaszeniu_decyzji_o_rejestracji_pojazdow/


PDF:

AutWygas_2807_STAROSTWO POWIATOWE W IŁAWIE_20240227 v04