Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Zarząd Powiatu Iławskiego 12 marca 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert. Zgodnie z art. 13 ust. 3 ww. ustawy ogłoszenie zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie.Zarząd Powiatu Iławskiego 23.04.2024 r. podjął uchwałę o wsparciu realizacji zadania publicznego  z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: cykl wycieczek  oraz spotkań związanych z kulturą i historią miasta Lubawa i Ziemi Lubawskiej.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 3000 zł

 OFERENT:

Stowarzyszenie „AKTYWNY SENIOR” w Lubawie – 3000 zł

Z powodu braku złożonych ofert unieważniono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: organizacja spotkań kulturalnych o zasięgu powiatowym mających na celu promocję twórczości kulturalnej (teatr, muzyka, literatura).


 

                                                                                         Z up. Starosty

                                                                                    /-/ Marek Polański

                                                                                         Wicestarosta