Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 282/858/22 z dnia 27 września 2022 r. zdecydował o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia na 2023 r. wysokości opłat  za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym.  1. Cel konsultacji

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii  organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacji.

 

  1. Przedmiot konsultacji

Projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym na rok 2023.

 

  1. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Termin rozpoczęcia konsultacji wyznaczono na 29 września 2022 roku. Opinie, wnioski i uwagi należy przedłożyć w terminie 7 dni od dnia konsultacji.

 

  1. Forma konsultacji

Konsultacje odbędą się w formie udostępnienia projektu aktu prawa miejscowego w celu złożenia przez organizacje pozarządowe opinii,  wniosków i uwag na zasadach określonych w § 8 Regulaminu konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i  o wolontariacie,  projektów aktów prawa miejscowego.

 

Sugestie proszę składać na piśmie, drogą elektroniczną na adres: komunikacja@powiat-ilawski.pl, lub za pośrednictwem strony internetowej https://powiat-ilawski.wdialogu.pl

 

  1. Zasięg terytorialny konsultacji

W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu iławskiego i prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych do udziału w konsultacjach.

Informacji udziela Dyrektor Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Iławie – Anna Nikczeńska, tel. (89) 649-07-30.

Projekt uchwały do pobrania:

Projekt Uchwały Rady Powiatu

 


Z up. STAROSTY

 /-/ Marek Polański

 WICESTAROSTA