1 czerwca upływa termin zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Iławie

1 czerwca upływa termin zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Iławie

Starosta Powiatu Iławskiego ogłasza możliwość zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Iławie. Kandydatów zgłaszać mogą działające na terenie powiatu iławskiego organizacje pozarządowe, fundacje oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.Ogłoszenie Starosty Powiatu Iławskiego z dnia 10 maja 2023 r. zostało opublikowane 11 maja br. w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2786). Termin na zgłaszanie kandydatur upływa 1 czerwca br. Zgłoszenia należy składać w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Iławie, 14-200 Iława, ul Andersa 2a, w godzinach pracy Starostwa lub przesłać pocztą na ww. adres. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu kandydatury.

Wzór formularza zgłoszenia kandydata dostępny jest w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Iławie  (I piętro pok. 112), ul. Andersa 2a, 14-200 Iława, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Iławie oraz na stronie powiatu iławskiego www.powiat-ilawski.pl


OGŁOSZENIE W PDF:

Ogłoszenie Starosty Powiatu Iławskiego z dnia 10 maja 2023 r

ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA – FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA:

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia


 

Czy Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe gwarantują nam dezinstytucjonalizację i w pełni niezależne życie?

Czy Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe gwarantują nam dezinstytucjonalizację i w pełni niezależne życie?

Znamy już zasady programu Mieszkanie dla Absolwenta. Jak sobie ustaliliśmy, jest on przeznaczony dla samodzielnych, ergo – samoobsługowych osób z niepełnosprawnościami. Na końcu felietonu, który poświęciłem wspomnianemu programowi, zadałem – w mojej opinii – bardzo istotne pytanie: co z osobami, które nie są samoobsługowe, przez co potrzebują większego  wsparcia?Nie ukrywam, że to pytanie jest szczególnie ważne również dla mnie, gdyż sam należę do tej grupy osób. I to właśnie dla nas – jak się okazuje – PFRON, w ramach grupy programowej pod znaną nam już nazwą „Samodzielność – Aktywność – Mobilność”, przygotował pewną propozycję. Czy jednak możemy uznać ją za w pełni satysfakcjonującą? Musimy sobie zadać przede wszystkim jeszcze jedno niezwykle istotne pytanie: czy zaproponowane rozwiązanie wyczerpuje w pełni warunki dezinstytucjonalizacji? O jej istocie napisałem w felietonie, który porusza kwestię rozwiązań, jakie gwarantują nam w pełni niezależne życie. Co zatem oferuje nam PFRON?

Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe – co jest celem tego programu?

Infrastruktura Wspomaganych Społeczności Mieszkaniowych (WSM), stworzenie której jest głównym celem tego programu, składa się z kilku odrębnych zespołów mieszkalnych i ma służyć zapewnieniu niezależności osobom z niepełnosprawnościami w zakresie stylu życia i codziennych czynności. Ich istota ma polegać na umożliwieniu nam zakwaterowania i świadczenia całodobowych usług wspomagających, które będą dostosowane do naszych indywidualnych potrzeb. Program ten jest adresowany zatem do osób, które potrzebują wysokiego poziomu wsparcia.

Jest on realizowany w latach 2022 – 2025, a jego budżet wynosi 300 milionów złotych. O dofinansowanie w jego ramach można starać się do 31 grudnia 2023 r. Realizacja inwestycji nie może przekroczyć trzech lat od daty udzielenia dofinasowania.

Kto może starać się o utworzenie Wspomaganych Społeczności Mieszkaniowych?

Beneficjentem programu, a zarazem podmiotem prowadzącym WSM, mogą być organizacje, które:

 1. w swoim statucie posiadają postanowienia dotyczące działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
 2. potrafią opisać swoje doświadczenie, które dotyczy prowadzenia działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami, które trwa co najmniej trzy lata, licząc wstecz od daty złożenia wniosku;
 3. potrafią udokumentować swoje doświadczenie w zrealizowaniu co najmniej dwóch projektów na rzecz osób z niepełnosprawnościami, które obejmują w szczególności zadania finansowe w ramach programów, konkursów lub dotacji. Ich łączna wartość musi wynieść co najmniej 500 tys. zł, natomiast minimalna wartość pojedynczego projektu powinna równać się kwocie 50 tys. zł;
 4. posiadają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dotyczy to miejsca, w którym będą realizowane inwestycje wynikające z: własności, użytkowania wieczystego lub dzierżawy nieruchomości, która należy do jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa, gdzie muszą być przewidziane uprawnienia do wykonywania robót budowlanych, jakie umożliwiają realizację inwestycji;
 5. otrzymają decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – wówczas, gdy jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – lub decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Może być to również wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Potrzebna będzie też decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych wraz z dokumentacją z przeprowadzonego postępowania w sprawie jej wydania – o ile jest ona wymagana;
 6. opiszą stopień zgodności proponowanego Programu Funkcjonalno-Użytkowego WSM z postanowieniami Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami;
 7. opiszą stopień zgodności proponowanego Programu Funkcjonalno-Użytkowego WSM ze Strategią na rzecz osób z niepełnosprawnościami 2021 – 2030;
 8. przedstawią pisemnie pomysł na pozyskanie innych źródeł finansowania z oceną możliwości ich pozyskania;
 9. przedstawią strategię utrzymania trwałości projektu na co najmniej dziesięć lat od mementu, gdy uzyskają pozwolenie na użytkowanie obiektu;
 10. posiadają koncepcję architektoniczno-budowlaną;
 11. posiadają Program Funkcjonalno-Użytkowy WSM;
 12. posiadają Projekt Architektoniczno-Budowlany WSM.

Brzmi to wszystko nieco zbyt „urzędniczo”, ale są to kwestie, które po prostu należało przedstawić tutaj w ten sposób. Mam zatem nadzieję, że wybaczycie mi w tym miejscu żargon urzędasa. Za to „opowiem” Wam, jak to wszystko ma wyglądać w praktyce.

Jak powinny działać Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe?

Mają być to małe, kameralne miejsca, które zagwarantują osobie z niepełnosprawnością możliwość zamieszkania. Nie mogą one być jednak takimi samymi podmiotami, co domy pomocy społecznej. Jeżeli będziesz chciała/chciał zamieszkać w takim domu, to musisz najpierw podpisać umowę na zakwaterowanie w nim.

Gdy już to zrobisz, zamieszkasz w warunkach przypominających mieszkanie. Minimalnym standardem w takim mieszkaniu musi być pokój z łazienką, a najlepiej byłoby, gdyby znajdował tam się jeszcze aneks kuchenny. Otrzymasz też indywidualne wsparcie, które będzie adekwatne do stopnia Twojej niepełnosprawności i związanych z nią potrzeb.

W takim mieszkaniu możesz otrzymywać posiłki lub – jeżeli tylko jesteś w stanie to zrobić – przygotowywać je samodzielnie. Według Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, którego znacie chociażby z mojego felietonu o rolach społecznych, idea dezinstytucjonalizacji nakazuje, żeby takie mieszkanie zajmowało maksymalnie dwanaście osób, które zostaną podzielone na zespoły mieszkalne liczące nie więcej niż sześć osób. Zdaniem Pawła Wdówika, na którego się tutaj powołuję, takie rozwiązanie zagwarantuje osobom z niepełnosprawnościami zamieszkałym w takim miejscu podmiotowość i niezależność.

Nie wiem, jak Wy, ale ja nie do końca mogę zgodzić się z tym stwierdzeniem.

Dlaczego uważam, że nie jest to dezinstytucjonalizacja w pełnym wymiarze?

Na tak postawione pytanie odpowiedziałem już w felietonie, w którym opisuję rozwiązania gwarantujące osobom z niepełnosprawnościami niezależne życie. Wyjaśniłem w nim na czym polega proces dezinstytucjonalizacji i dlaczego ma on dla nas aż tak istotne znaczenie. Obok asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami jest ona – według mnie – podstawowym gwarantem naszej niezależności.

Czy jednak owa niezależność naprawdę ma oznaczać życie z całkowicie obcymi sobie ludźmi pod jednym dachem? Czy oby na pewno mamy tutaj do czynienie z pełną dezinstytucjonalizacją? Czy faktycznie tak pomyślane Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe w sposób maksymalny zapewniają nam niezależność i – będącą jej podstawą – podmiotowość?

Na wyżej postawione pytania odpowiedziałem w wspomnianym felietonie. Jeżeli jeszcze go nie czytaliście, to szczerze Was do tego zachęcam.

Nie jest w tym miejscu moją intencją bezwzględna krytyka Wspomaganych Społeczności Mieszkaniowych. Przeciwnie. Uważam, że jest to odpowiedni krok w dobrą stronę, aczkolwiek – pozwólcie, że użyję tu określenia – niepełny.

Bo dlaczego całodobowe usługi wspomagające mają dotyczyć tylko WSM, a nie mogą być mi świadczone w mieszkaniu (domu), które posiadam lub indywidualnie wynajmuję?

Nawet jeśli mieszkasz w budynku, który nie jest przystosowany do Twoich potrzeb, możesz otrzymać dofinansowanie do zmiany mieszkania na takie, w którym nie będzie barier architektonicznych. Aby tak się stało, musisz skorzystać z programu Dostępne Mieszkanie. Jak się zapewne domyślacie, napiszę o nim w następnym felietonie.

Zanim to jednak nastąpi chciałbym poznać Wasze opinie na temat Wspomaganych Społeczności Mieszkaniowych. Będę bardzo wdzięczny za każdego maila napisanego do mnie w tej sprawie.


Wojciech Kaniuka

wojciech.kaniuka@powiat-ilawski.pl


 

 

Dziś w Suszu rusza Konkurs Artystyczny Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Dziś w Suszu rusza Konkurs Artystyczny Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Dziś, tj, we wtorek 23 maja, odbywa się w Suszu Konkurs Artystyczny Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Warmińsko – Mazurskiego ,,Modnie, Muzycznie, Kolorowo”. ,,Hej wesele”– tak brzmi tegoroczne hasło Konkursu. Odbywa się on pod honorowymi patronatami: Starosty Powiatu Iławskiego Bartosza Bielawskiego, Wojewody Warmińsko Mazurskiego Artura Chojeckiego,  i Burmistrza Susza Krzysztofa Pietrzykowskiego.

Celem spotkania w Suszu jest integracja osób z niepełnosprawnościami, ukazanie wartości, uzdolnień artystycznych i plastycznych uczestników, pobudzenie aktywności twórczej oraz promocja twórczości własnej i dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych. Rywalizacja w ramach tegorocznego Konkursu Artystycznego Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Warmińsko – Mazurskiego ,,Modnie, Muzycznie, Kolorowo”, prowadzona będzie w dwóch kategoriach: konkurs mody i tańca oraz konkursu plastycznego, w którym uczestnicy musieli wykonać weselne kartki z życzeniami.

W konkursie wezmą udział uczestnicy z 22 placówek  z województwa warmińsko – mazurskiego.

Organizatorzy liczą, że jak w latach ubiegłych nie zabraknie dobrej zabawy, radosnych koleżeńskich spotkań oraz pasjonującej rywalizacji.

Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski, w związku z patronatem nad wydarzeniem, ufundował Nagrodę za zajęcie I miejsca w Konkursie Artystycznym Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Warmińsko – Mazurskiego ,,Modnie, Muzycznie, Kolorowo”.


Źródło: Środowiskowy Dom Samopomocy w Suszu

W poniedziałek 22 maja rusza elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Powiatu Iławskiego

W poniedziałek 22 maja rusza elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Powiatu Iławskiego

Renata Motylińska, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Iławie (Fot. M. Rogatty)

W tym roku, po raz kolejny, rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Powiatu Iławskiego będzie prowadzona  w systemie elektronicznym. Nabór rozpocznie się
22 maja 2023 r. (poniedziałek), wiele czynności odbywać się będzie przez Internet. System elektroniczny dostarczy Państwu informacji o ofercie szkół ponadpodstawowych, kierunkach kształcenia, pozwoli na elektroniczne wypełnienie wniosku do szkoły, monitorowanie informacji o ilości kandydatów do wybranych oddziałów.Szanowni Rodzice, Ósmoklasiści!

Wkrótce w Waszym życiu zacznie się nowy etap – nauka w szkole ponadpodstawowej.

Możecie kontynuować edukację w:

– szkole branżowej I stopnia (3-letnia),

– technikum (5-letnie),

– liceum ogólnokształcącym (4-letnie).

Rekrutacja

W tym roku, po raz kolejny, rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Powiatu Iławskiego będzie prowadzona  w systemie elektronicznym. Nabór rozpocznie się
22 maja 2023 r. (poniedziałek), wiele czynności odbywać się będzie przez Internet. System elektroniczny dostarczy Wam informacji o ofercie szkół ponadpodstawowych, kierunkach kształcenia, pozwoli na elektroniczne wypełnienie wniosku do szkoły, monitorowanie informacji o ilości kandydatów do wybranych oddziałów.

Aby skorzystać z elektronicznego systemu naboru wchodzimy na stronę: https://nabor.pcss.pl/ilawa/ Podstawową czynnością jest wypełnienie i zapisanie wniosku. W tym momencie zostanie utworzone konto w systemie Nabór (dane należy zachować do logowania!).

Jak wybrać szkołę i oddział (klasę)?

W naborze elektronicznym można wybrać dowolną liczbę oddziałów (klas)
z maksymalnie trzech szkół ponadpodstawowych naszego powiatu.

Lista preferencji to miejsce, gdzie wpisujemy w kolejności wybrane szkoły i klasy.

Na pierwszym miejscu należy wpisać tę szkołę i klasę, w której ósmoklasista najbardziej chciałby się uczyć. Będzie to szkoła tzw. pierwszego wyboru, do której trafi wniosek.

Jeśli do wybranego oddziału będzie bardzo dużo chętnych a uczniowi zabraknie punktów, aby rozpocząć tam naukę, to jego wniosek będzie rozpatrywany w kolejnej, klasie lub  w szkole, którą wybrał jako drugą, trzecią.

Złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

22 maja 2023 r. – 21 czerwca 2023 r. do godz. 15.00

Wypełniony w systemie elektronicznym wniosek należy wydrukować, i podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna, dostarczyć do szkoły, którą wskazaliśmy na pierwszym miejscu.

 

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

do 12 lipca 2023 r. do godz. 12.00

Dokumenty te, należy dostarczyć bezpośrednio do szkoły pierwszego wyboru.

Po zalogowaniu się na konto w systemie Nabór dostępna będzie opcja, dzięki której można uzupełnić złożony wniosek o oceny ze świadectwa ukończenia szkoły i wyniki egzaminu ósmoklasisty.

 

Podanie  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

14 lipca 2023 r. godz. 14.00

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły

23 czerwca 2023 r. –  20 lipca 2023 r. do godz. 15.00 – jeśli uczeń został zakwalifikowany do jednej z wybranych przez siebie szkół, musi do niej dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeżeli nie przekazał tych dokumentów wcześniej).

W ten sposób potwierdzi swoją wolę nauki w tej szkole.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

21 lipca 2023 r. do godz. 12.00

Informacje o tym, do której szkoły i oddziału (klasy) kandydaci zostali przyjęci udostępnione będą  w szkołach.

Rekrutacja do oddziału sportowego liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie

Złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

22 maja 2023 r. – 31 maja 2023 r. do godz. 15.00

Wypełniony w systemie elektronicznym wniosek należy wydrukować, i podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna, dostarczyć do szkoły.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

I termin: 1 czerwca 2023 r. – 13 czerwca 2023 r.

II termin: do 16 czerwca 2023 r. (dyrektor szkoły wyznacza II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do prób sprawności w pierwszym terminie).

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

I termin: do 15 czerwca 2023 r.

II termin: do 20 czerwca 2023 r.

 

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

do 12 lipca 2023 r. do godz. 12.00

Dokumenty te, należy dostarczyć bezpośrednio do szkoły pierwszego wyboru.

 

Podanie  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

14 lipca 2023 r. godz. 14.00

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły

23 czerwca 2023 r. –  20 lipca 2023 r. do godz. 15.00 – jeśli uczeń został zakwalifikowany do jednej z wybranych przez siebie szkół, musi do niej dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeżeli nie przekazał tych dokumentów wcześniej).

W ten sposób potwierdzi swoją wolę nauki w tej szkole.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

21 lipca 2023 r. do godz. 12.00

Szczegółowe  informacje dotyczące oferty edukacyjnej oraz rekrutacji można uzyskać bezpośrednio  w szkołach:

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie, H. Sienkiewicza 1, tel. (89) 648 56 96, strona internetowa: http://www.zsog.ilawa.pl

 • Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie, ul. M. Kopernika 8a, tel. (89) 649 13 12, strona internetowa: zsilawa.pl

 • Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie, ul. L. Mierosławskiego 10, tel. (89) 648 20 61, strona internetowa: zs-ilawa.pl

 • Zespół Szkół w Lubawie, ul. Gdańska 25, tel. (89) 645 26 31, strona internetowa: zs.lubawa.pl

 • Zespół Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu, ul. Wiejska 1, tel. (55) 278 61 98, strona internetowa: https://zssusz.pl/,

 • Zespół Szkół Rolniczych im. H. i S. Sierakowskich, ul. Daszyńskiego 12, tel. (55) 275 60 30, strona internetowa: zsr-kisielice.pl


  Renata Motylińska, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Iławie

  www.powiat-ilawski.pl (Fot. M. Rogatty)