Zaprasza Powiatowa Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy ZS im. Bohaterów Września 1939 roku w Iławie

Zaprasza Powiatowa Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy ZS im. Bohaterów Września 1939 roku w Iławie

Powiatowa Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku w Iławie ma zaszczyt zaprosić mieszkańców Powiatu Iławskiego na zbliżający się koncert z okazji Dnia Kobiet.🌹 Odbędzie się on 6 marca (środa) o godzinie 18.00, w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 r. w Iławie Drogie Panie zabierzcie ze sobą bliskie Wam osoby i świętujcie ten wyjątkowy dzień razem z Nami.🥰

WSTĘP WOLNY.

dzień kobiet

 

Zarząd Powiatu Iławskiego wspiera finansowo stowarzyszenia realizujące zadanie związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem

Zarząd Powiatu Iławskiego wspiera finansowo stowarzyszenia realizujące zadanie związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem

Informujemy o przyznaniu środków finansowych podmiotom, które złożyły oferty w otwartych konkursach ofert  w 2024 r. w zakresie zadań będących w kompetencji wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Iławie.INFORMACJA O PRZYZNANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH PODMIOTOM, KTÓRE ZŁOŻYŁY OFERTY W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT W 2024 r. W ZAKRESIE ZADAŃ BĘDĄCYCH W KOMPETENCJI WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO, SPRAW OBYWATELSKICH, ZDROWIA  I BEZPIECZEŃSTWA.

 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 23 stycznia 2024 r. Zarząd Powiatu Iławskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. Zgodnie  z art. 13 ust. 3 ustawy ogłoszenie zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie. 27 lutego 2024 r. Zarząd Powiatu Iławskiego podjął uchwały o wsparciu realizacji zadań publicznych następującym podmiotom:

 

 1. z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej
  w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

 

„Z PROFILAKTYKĄ NA TY” DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA

wysokość przyznanych środków publicznych – 4 000,00 zł

oferent: Stowarzyszenia Iławski Klub Amazonki  

DZIAŁANIA INFORMACYJNO – PROFILAKTYCZNE W ZAKRESIE PROMOCJI  I OCHRONY ZDROWIA, ZAPOBIEGANIE WADOM I CHOROBOM OCZU

wysokość przyznanych środków publicznych – 3 000,00 zł

oferent: Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski, Koło Iława

 1. z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

 

PUNKT WCZESNEJ INTERWENCJI

wysokość przyznanych środków publicznych – 12 000,00 zł

oferent: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie

 1. z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

 WSPARCIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W REALIZACJI DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE DOBRA WSPÓLNEGO

wysokość przyznanych środków publicznych – 4 000,00 zł

oferent: Stowarzyszenie Przystań

 

DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE TECHNICZNIE, SZKOLENIOWO, INFORMACYJNIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ PODMIOTY WYMIENIONE W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

wysokość przyznanych środków publicznych – 11 000,00 zł

oferent: Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

 1. z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:

 

ZORGANIZOWANIE ZAJĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH DLA OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM

wysokość przyznanych środków publicznych – 3 000,00 zł

oferent: Stowarzyszenie Iławscy Seniorzy

UNIEWAŻNIONE KONKURSY OFERT

Z POWODU NIEZŁOŻENIA OFERT UNIEWAŻNIONO KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ:

 1. z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej
  w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej:

 

PROPAGOWANIE I WSPIERANIE TRZEŹWOŚCI OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 2.500,00 zł 

FELIETON: Dostępność w świetle dziewiątego artykułu Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami

FELIETON: Dostępność w świetle dziewiątego artykułu Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami

W wyniku czytania moich dotychczasowych publikacji dowiedzieliście się już trochę na temat prawoczłowieczego modelu niepełnosprawności i wyrażającej go Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Wiecie już, dlaczego ta umowa międzynarodowa ma taki duży wydźwięk społeczny, dlaczego jest ona tak niesłychanie ważna dla nas – osób z niepełnosprawnościami. Ale przecież – jako obowiązujący akt prawny – dotyczy ona całego społeczeństwa, jak też państwa w sensie instytucji z jego prawno-administracyjno-politycznym charakterem. A zatem są to także (a w zasadzie – przede wszystkim) wskazówki i zobowiązania dla decydentów różnego szczebla.Do tej pory udało nam się ustalić, jak prawoczłowieczy model niepełnosprawności postrzega niezależne i samodzielne życie osób, które z nią żyją oraz to, w jaki sposób i na jakich zasadach powinniśmy być włączani w społeczeństwo, aktywnie uczestniczyć w jego funkcjonowaniu. Aby było to możliwe, niezbędne są rozwiązania gwarantujące nam prawdziwie niezależne życie, o których miałem także możliwość dla Was napisać. Ustaliliśmy także, na czym polega zasada równości i niedyskryminacji zawarta w Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz co w kontekście tejże niedyskryminacji oznaczają specyficzne środki.

Poruszyłem także tematy, które dotyczyły prawoczłowieczego podejścia do edukacji, pracy i zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, jak też postrzegania przez niego aspektu zdrowia i rehabilitacji, bez których nasze życie byłoby po prostu niemożliwe, a już na pewno piekielnie trudne. W piekle (żeby było jasne) jeszcze nie byłem, ale domyślam się, że sielanki tam nie ma. 😉

Wszystko, o czym napisałem powyżej, można sprowadzić do wspólnego mianownika, jakim jest dostępność.

Co zatem mówi nam 9. artykuł Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami na temat dostępności?

Musicie więc wiedzieć, iż obowiązkiem państwa jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami niezależnego życia i pełnego udziału we wszystkich jego sferach. Aby obowiązek ten został w stu procentach zrealizowany, musi ono podjąć odpowiednie środki w celu zapewnienia nam (w oparciu o zasadę równości z innymi osobami) dostępu do środowiska fizycznego, środków transportu, informacji i komunikacji, w tym technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych. Dotyczy to także dostępu do innych urządzeń i usług, które są powszechnie dostępne oraz zapewnione – zarówno w miastach, jak i na wsiach.

Środki, o których tutaj piszę, obejmują rozpoznanie i eliminację przeszkód oraz barier w zakresie dostępności. Stosują się one między innymi do:

 1. budynków, dróg, transportu oraz innych urządzeń wewnętrznych i zewnętrznych – co obejmuje też szkoły, mieszkania, instytucje zapewniające opiekę medyczną oraz miejsca pracy;
 2. informacji, komunikacji oraz innych usług – w tym usług elektronicznych i służb ratowniczych.

Pozostałe obowiązki państwa w zakresie dostępności

Warto też wiedzieć, że – w myśl analizowanego przez nas tutaj dziewiątego artykułu Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami – państwo zobowiązane jest także do opracowywania, ogłaszania i monitorowania wdrażania minimalnych standardów i wytycznych w sprawie dostępności urządzeń i usług, które muszą być ogólnie dostępne lub powszechnie zapewnione. Odnosi się to również do prywatnych podmiotów, które także oferują tego typu urządzenia i usługi. Muszą brać one pod uwagę wszystkie aspekty dotyczące dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Bez wątpienia warto w tym miejscu zwrócić uwagę na coś jeszcze bardzo istotnego. Mianowicie chodzi mi o to, że państwo jest również zobligowane do zapewnienia wszystkim zainteresowanym osobom szkolenia, które będzie dotyczyło kwestii dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W budynkach i innych obiektach, które są dostępne dla wszystkich, muszą być zainstalowane oznakowania w alfabecie Braille’a oraz w formach będących łatwymi do przeczytania i zrozumienia.

Mamy absolutne prawo domagać się zapewnienia nam różnych form pomocy i pośrednictwa ze strony innych osób lub zwierząt. Dotyczy to przewodników (również psów), lektorów i tłumaczy języka migowego. Ma to na celu ułatwienie dostępu do ogólnodostępnych budynków i obiektów publicznych.

Muszą być zapewnione nam również odpowiednie formy pomocy i wsparcia w celu zagwarantowania nam dostępu do informacji, nowych technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych – w tym także Internetu. W tym obszarze zadaniem państwa jest prowadzenie działań, które mają na celu rękojmię osobom z niepełnosprawnościami dostępu do wspomnianych technologii i systemów po możliwie jak najniższych cenach. Obejmuje to cały proces – od wstępnego etapu, projektowania, rozwoju, po ich produkcję i dystrybucję.

Dostępność w kontekście niepełnosprawności na przykładzie Polski

W Polsce wiele działań zostało podjętych w celu poprawy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Poniżej przedstawiam kilka aspektów, które zostały uwzględnione w celu zapewnienia nam większej dostępności.

Weźmy na początek pod uwagę prawo. Polska posiada przepisy prawne dotyczące niepełnosprawności, które mają na celu ochronę naszych praw i promowanie naszego pełnego uczestnictwa w społeczeństwie. W 2011 roku wprowadzono ustawę o zapewnieniu dostępności osobom z niepełnosprawnościami, która reguluje wiele aspektów dotyczących dostępności.

A infrastruktura? W ciągu ostatnich lat wiele wysiłku zostało włożone w dostosowywanie infrastruktury publicznej i prywatnej do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Obiekty użyteczności publicznej, takie jak budynki publiczne, szkoły, szpitale, dworce kolejowe i autobusowe, muszą spełniać określone normy dotyczące dostępności.

Podobnie jest transportem. Zostały również wprowadzone przepisy dotyczące dostępności w transporcie publicznym. Autobusy, tramwaje, pociągi i inne środki transportu publicznego muszą być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, zapewniając im równy dostęp do komunikacji.

Edukacja też jest tutaj interesującym przykładem. Polska podejmuje również wysiłki w celu zapewnienia dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami . Wprowadzono przepisy dotyczące ich integracji w szkołach publicznych i zapewnienia im odpowiedniego wsparcia.

Na uwagę zasługuje też świadczenie usług. Przedsiębiorstwa i usługodawcy są zobowiązani do zapewnienia dostępności swoich usług dla osób z niepełnosprawnością. Obejmuje to dostęp do sklepów, restauracji, banków, miejsc rozrywki i innych usług publicznych. Dotyczy to też komunikacji. Podejmowane są wysiłki w celu zapewnienia dostępności informacji dla osób z niepełnosprawnością. Wdraża się kampanie informacyjne i edukacyjne dotyczące naszych praw oraz udostępnia alternatywne formy komunikacji, takie jak tłumaczenie języka migowego czy dostępność informacji w formacie łatwym do zrozumienia.

Jest jeszcze sporo do zrobienia…

Mimo podejmowanych działań w Polsce wciąż istnieje wiele wyzwań związanych z dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami. Podam kilka z nich.

Świadomość i edukacja społeczna. Nadal istnieje potrzeba zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej naszych potrzeb oraz praw do pełnego uczestnictwa w społeczeństwie. Edukacja społeczna jest ważna, aby przełamać dotyczące nas stereotypy i uprzedzenia.

Starsza infrastruktura. Wiele starszych budynków w Polsce nadal nie jest dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Wprowadzanie zmian i dostosowań musi wymagać jeszcze większych nakładów finansowych.

Brak spójności i egzekwowania przepisów. Pomimo istnienia przepisów dotyczących dostępności, nie zawsze są one konsekwentnie egzekwowane. Brak spójności w dostosowaniu infrastruktury i świadczeniu usług dla osób z niepełnosprawnością nadal stanowi problem.

Dostępność cyfrowa. W erze cyfrowej istotne jest zapewnienie dostępności stron internetowych, aplikacji i innych technologii dla osób z każdym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. Wiele stron i aplikacji w Polsce wciąż nie jest w pełni dostępnych dla osób, które korzystają z technologii wspomagających.

Ważne jest kontynuowanie wysiłków w celu poprawy dostępności dla osób z niepełnosprawnością w Polsce. Rząd, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i społeczeństwo jako całość powinni współpracować, aby stworzyć bardziej włączające i dostępne dla nas wszystkich środowisko.

Jestem ciekawy, czy się ze mną zgadzacie. 😊 Jak oceniacie Powiat Iławski i pozostałe Wasze małe ojczyzny pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami? A jak to – według Waszej oceny – wygląda w skali całego kraju? Co zostało zrealizowane dobrze, co źle, a co jeszcze jest do zrobienia? Jakie macie oczekiwania i propozycje w tym obszarze?

Z autentycznym zainteresowaniem czekam na maile od Was z odpowiedziami na powyższe pytania. 😊

Wojciech Kaniuka, wojciech.kaniuka@powiat-ilawski.pl


 

Komunikat dotyczący przejazdów kolumn wojskowych, w związku z ćwiczeniami taktycznymi DRAGON-24

Komunikat dotyczący przejazdów kolumn wojskowych, w związku z ćwiczeniami taktycznymi DRAGON-24

Fot. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Informujemy, że od 25 lutego do 14 marca br. Siły Zbrojne RP będą prowadzić ćwiczenia taktyczne pk. DRAGON-24. Ćwiczenia obejmują między innymi przemieszczanie się jednostek. W związku z tym na terenie powiatu iławskiego w tym czasie będą miały miejsce przejazdy kolumn wojskowych.Jak czytamy w komunikacie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, od 12 lutego 2024 r. w ramach odbywających się ćwiczeń, m.in. DRAGON-24 z udziałem polskich żołnierzy będą miały miejsce przejazdy kolumn wojskowych. W ramach ćwiczeń, do końca maja, pojazdy wojskowe będą przemieszczały się niemal we wszystkich województwach, na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych i innych.

Bezpieczeństwo podczas przejazdów wojskowych kolumn

Ruch pojazdów biorących udział w ćwiczeniach zostanie skoordynowany w sposób jak najmniej utrudniający bieżący ruch. Kolumny będą pilotowane i zabezpieczane przez pododdziały regulacji ruchu Wojska Polskiego i Żandarmerię Wojskową we współpracy z Policją. Przegrupowania zostały skoordynowane także z właściwymi władzami, w tym lokalnymi.

Spotykając na drodze kolumnę wojskowych pojazdów, pamiętajmy o zachowaniu szczególnej ostrożności. Skupmy się na prowadzeniu auta, a nie na dodatkowych czynnościach, jak robienie zdjęć czy nagrywanie filmów. Wysłuchajmy apeli Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i nie publikujmy informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych czy danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych. Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności naszego kraju.

Nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie. Najważniejsze jest, aby każdy kierowca pamiętał o dużej masie wojskowych pojazdów, a co za tym idzie ich wydłużonej drodze hamowania. Pamiętajmy, że sprzęt militarny jest przewidziany do zadań bojowych, a więc może nie posiadać tak samo dobrej widoczności mijających go pojazdów, jak samochody cywilne.

Gdzie szukać informacji o warunkach ruchu na drogach krajowych?

Serwis www.drogi.gddkia.gov.pl oraz numer 19 111 – to główne źródła informacji dla wszystkich planujących podróż po drogach krajowych. To z nich dowiemy się m.in. jakich utrudnień możemy spodziewać się na trasie. Użytkownicy dróg mogą tam również zgłosić uszkodzone elementy infrastruktury lub inne zagrażające bezpieczeństwu sytuacje, które zauważą podczas jazd.


red. www.powiat-ilawski.pl

Powiat Iławski nominowany do Finału w Ogólnopolskim Konkursie Modernizacja Roku & Budowa XXI w.

Powiat Iławski nominowany do Finału w Ogólnopolskim Konkursie Modernizacja Roku & Budowa XXI w.

Fot. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Arkadiusz Michalski


Bardzo miło nam poinformować, że zgłoszona przez Powiat Iławski budowa nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Iławie została nominowana do Finału Ogólnopolskiego Konkursu pn. Modernizacja Roku &Budowa XXI wieku. Konkurs ma 28 – letnią tradycję i przeznaczony jest dla inwestorów, wykonawców oraz projektantów. O udział w rywalizacji ubiegają się także powiaty, urzędy miast, instytucje, deweloperzy.Ogólnopolski Konkurs Modernizacja Roku & Budowa XXI w. odbywa się od 28 lat pod egidą Związku Powiatów Polskich, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie oraz Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Patronat nad konkursem corocznie obejmuje Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Konkurs ma prestiżowy charakter, każdego roku podczas Gali, która odbywa się na Zamku Królewskim w Warszawie, wybierane są  obiekty budowlane z całej Polski, o szczególnych walorach, najciekawsze, nowoczesne.

Jakie korzyści przypadają inwestorowi, którym w tym przypadku jest Powiat Iławski?  Zgłoszony przez Powiat obiekt bierze udział w plebiscycie internetowym, ma indywidualną wizytówkę obiektu: opis, zdjęcia (po 3 zdjęcia obiektu przed, w trakcie, po zakończeniu inwestycji), posiada indywidualne konto uczestnika z historią zgłoszeń, jest promowany na stronie internetowej organizatora konkursu, otrzymuje nominację do Finału, jest również promowany w mediach społecznościowych organizatora. Już dziś na interaktywnej mapie Polski wraz z indywidualna wizytówką obiektu „I Etap 28. Edycja” można znaleźć nasz obiekt pn. „Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wraz z centrum  rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego w Iławie”.

SZCZEGÓŁY ZNAJDUJĄ SIĘ W LINKU:

https://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/4024/object/4182/budowa-specjalnego-osrodka-szkolno-wychowawczego-wraz-z-centrum

Co jest oceniane przez jury? Poziom rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych, funkcjonalność, nowoczesność stosowanej technologii, jakość stosowanych materiałów – ich trwałość i estetyka oraz co szczególnie istotne dla powiatowego ośrodka, dostosowanie dla osób z niepełnosprawnościami.

Obiekt zgłoszony przez Powiat Iławski to wyczekiwana nowa siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. To pierwsza nowa szkoła wzniesiona w Iławie po 1989 roku. To także największa i najważniejsza inwestycja ostatnich lat przeprowadzona przez Samorząd Powiatu Iławskiego, o wartości 24 108 335,66 zł. Ośrodek ma powierzchnię 6 319 m2 , dostosowany jest do kształcenia około 240 uczniów, w placówce zatrudnionych jest ponad 110 nauczycieli, specjalistów, pracowników administracji i obsługi. Jest to obiekt w pełni dostosowany do potrzeb uczniów z różnymi dysfunkcjami, pozbawiony barier architektonicznych, stwarzający bardzo dobre warunki do nauki i rehabilitacji. Uczniowie i nauczyciele mają do dyspozycji 30 profesjonalnie wyposażonych sal lekcyjnych, gabinety terapeutyczne (logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne), pomieszczenia rehabilitacyjne, salę doświadczania świata, pracownie zajęć praktycznych, salę gimnastyczną, bibliotekę z czytelnią. Na zewnątrz powstał ogród warzywno-owocowy, boisko o nawierzchni trawiastej. Wyposażony jest w nowoczesne instalacje elektryczne, teletechniczne i funkcjonalne.

www.powiat-ilawski.pl


2 nominacja

nomionacja

 


INWESTOR:

 Powiat Iławski

PROJEKTANT OBIEKTU:

Urban Architect Olsztyn

WYKONAWCA obiektu:

Firma Budowlana UNIB Ostróda


3

 

45678