Informacja o zakończeniu konsultacji społecznych

Informacja o zakończeniu konsultacji społecznych

 Informujemy o wynikach konsultacji dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę  Rady Powiatu Iławskiego, w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2023.    Na podstawie § 9 ust. 2 Regulaminu konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego i z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego, przyjętego Uchwałą Nr XXI/159/16 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego zmienionego Uchwałą NR XXXIII/247/17 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 25 maja 2017 r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r., poz. 1563) informuję, iż 14 marca 2023 roku zakończyły się konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2023.

Konsultacje odbyły się w formie udostępnienia projektu aktu prawa miejscowego  w celu złożenia przez organizacje pozarządowe opinii, wniosków i uwag na zasadach określonych w § 8 Regulaminu konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego i z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem przedmiotowej uchwały zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Iławie,  na stronie internetowej Powiatu Iławskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie.

W wyznaczonym do składania opinii i wniosków terminie organizacje pozarządowe nie zgłosiły żadnych uwag. Informacja z przeprowadzonych konsultacji zgodnie z regulaminem konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego i z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego przyjęta została przez Zarząd Powiatu Iławskiego.


Z up. STAROSTY

/-/ Marek Polański

WICESTAROSTA


 

Osoby z niepełnosprawnościami  mogą otrzymać dofinansowanie na zakup samochodu przystosowanego do ich potrzeb

Osoby z niepełnosprawnościami  mogą otrzymać dofinansowanie na zakup samochodu przystosowanego do ich potrzeb

Zdjęcie ilustracyjne. Źródło: freepik.com


WOJCIECH KANIUKA: Bycie niezależnym to także bycie mobilnym. Żyjąc ze swoją znaczną niepełnosprawnością ruchową od urodzenia wiem, jak ważną rolę w funkcjonowaniu naszej rodziny odgrywa samochód. Częste wyjazdy do lekarzy i na rehabilitację – tę bliższą i tę dalszą – to tylko niektóre przykłady potwierdzające moją powyższą tezę.A przecież trzeba także dojechać do szkoły, na uczelnię, do pracy czy na spotkanie z rodziną lub znajomymi. Dotyczy to zarówno tych, którzy – pomimo swojej niepełnosprawności – mogą samodzielnie prowadzić auto, jak i takich osób, jak ja, którym jej rodzaj i stopień de facto to uniemożliwia. Bo nawet jeżeli nie kierujemy pojazdem, to o wiele łatwiej będzie nam nim podróżować wtedy, gdy zamiast kłopotliwego dla naszych opiekunów, asystentów i nas samych przesiadania, będziemy mogli wjechać do niego dzięki specjalnej windzie lub podjazdowi.

Jak wiadomo, zakup przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami samochodu wiąże się z ogromnymi kosztami, na pokrycie których stać bardzo niewielu. Dlatego uważam, że warto przyjrzeć się bliżej rozwiązaniu, które w tym roku oferuje nam Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością – czy Ty także możesz z niego skorzystać?

Możesz to zrobić, jeżeli Twoja lub Twojego podopiecznego niepełnosprawność nie pozwala na samodzielne przedostanie się do samochodu. Dofinansowanie możesz otrzymać na część kosztów zakupu dostosowanego samochodu osobowego – czyli takiego, w którym dokonano technicznych dostosowań pod kątem indywidualnych potrzeb kierowcy lub pasażera z niepełnosprawnością, któremu do poruszania się niezbędny jest wózek inwalidzki. Mowa jest zatem tutaj o osobach, które podczas podróży muszą cały czas z niego korzystać.

Opisywany przeze mnie program nie może być adresowany do Ciebie, jeżeli jesteś w stanie sama/sam „wskoczyć” na siedzenie kierowcy lub pasażera. Nie oznacza to jednak, że wykluczono Cię z objęcia jakąkolwiek pomocą. Dofinansowanie na dostosowanie samochodu, który już posiadasz, do swoich potrzeb możesz otrzymać w ramach programu „Aktywny samorząd” – dotyczy to także osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym także z niepełnosprawnością słuchu.

Dofinansowanie na zakup przystosowanego samochodu otrzymasz, jeżeli:

 1. posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności, w którym masz wskazaną konieczność stałej lub długotrwałej opieki bądź pomocy ze strony drugiej osoby, która wiąże się ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 2. oświadczysz, że w żadnej sytuacji nie możesz przemieszczać się bez wózka inwalidzkiego, jak również nie przesiądziesz się z wózka na siedzenie samochodu, co dodatkowo musi potwierdzić lekarz specjalista ortopedii, rehabilitacji lub neurologii na druku formularza dołączonego do wniosku;
 3. oświadczysz, że przez pięć lat nie pozbędziesz się samochodu, na zakup którego dostałaś/dostałeś dofinansowanie;
 4. posiadasz ważne prawo jazdy kategorii B – jeżeli o dofinansowanie na zakup dostosowanego samochodu ubiegasz się jako kierowca;
 5. dołączysz pełnomocnictwo – jeżeli składasz wniosek w imieniu dorosłej osoby z niepełnosprawnością jako jej pełnomocnik;
 6. podasz przewidywaną cenę zakupu dostosowanego samochodu.

Jaką kwotę dofinansowania możesz otrzymać na dostosowanie samochodu?

PFRON rozróżnia dwie grupy adresatów, dla których przeznaczone jest dofinansowanie na zakup samochodu, który będzie odpowiednio przystosowany do potrzeb osoby z niepełnosprawnością. Pierwszą grupą są osoby, które samodzielnie prowadzą samochód, natomiast drugą grupę stanowią osoby korzystające z samochodu jako pasażerowie. Różnica między tymi dwiema grupami dotyczy wysokości kwot dofinansowania, jakie możemy otrzymać na dostosowanie zakupionego samochodu.

Jeżeli prowadzisz samochód będąc osobą z niepełnosprawnością, dotyczą Cię następujące progi dofinansowania:

 1. do kwoty 150 tys. zł otrzymasz 80 proc. dofinansowania;
 2. powyżej kwoty 150 tys. zł, ale do kwoty 250 tys. zł otrzymasz 50 proc. dofinansowania;
 3. powyżej kwoty 250 tys. zł, ale do kwoty 300 tys. zł otrzymasz 30 proc. dofinansowania;
 4. jeżeli natomiast samochód kosztuje ponad 300 tys. zł, to nie otrzymasz dofinansowania na jego zakup.

Gdy natomiast jesteś pasażerką/pasażerem z niepełnosprawnością, musisz wziąć pod uwagę poniższe progi dofinansowania:

 1. do kwoty 130 tys. zł otrzymasz 85 proc. dofinansowania;
 2. powyżej kwoty 130 tys. zł, ale do kwoty 200 tys. zł otrzymasz 50 proc. dofinansowania;
 3. powyżej kwoty 200 tys. zł, ale do kwoty 230 tys. zł otrzymasz 30 proc. dofinansowania;
 4. jeżeli natomiast upatrzony przez Ciebie samochód kosztuje powyżej 230 tys. zł, to oczywiście nikt nie zabroni Ci go kupić, jednak dofinansowania do jego zakupu nie dostaniesz.

Jak i do kiedy możesz złożyć wniosek o dofinansowanie do zakupu samochodu?

Możesz go złożyć tylko w wersji elektronicznej za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) lub z pomocą pracownika w Oddziale PFRON. Twój wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni, a do jego złożenia niezbędny Ci będzie podpis kwalifikowany lub  profil zaufany, a także adres e-mail, na który otrzymasz potwierdzenie przyjęcia wypełnionego wniosku.

A w jakim czasie?

Masz do wyboru cztery tury czasowe:

 • pierwsza tura: od 1 do 31 marca 2023 r., do godziny 23:59;
 • druga tura: od 30 czerwca do 31 lipca 2023 r., do godziny 23:59;
 • trzecia tura: od 29 września do 31 października 2023 r., do godziny 23:59;
 • czwarta tura: od 29 marca do 30 kwietnia 2024 r., do godziny 23:59.

Musisz jednak pamiętać, że Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością realizowany jest w latach 2022 – 2025, jednak nie dłużej niż do wyczerpania się jego budżetu.

Gdy Oddział PFRON pozytywnie rozpatrzy Twój wniosek, podpisujesz z nim umowę o dofinansowanie. Będzie ona ważna przez 15 miesięcy, nie może jednak przekroczyć okresu trwania Programu. Po zakupieniu samochodu musisz rozliczyć się z PFRON – przedstawić mu fakturę końcową wraz z protokołem odbioru samochodu. Po ich otrzymaniu Fundusz wpłaca kwotę dofinansowania na rachunek bankowy sprzedawcy.

Co warto jeszcze wiedzieć na temat tego Programu?

Warto na pewno podkreślić to, że gdy ubiegasz się o dofinansowanie na zakup dostosowanego samochodu, nie musisz wykazywać dochodu, jaki uzyskujesz. Nie jest także brany pod uwagę wiek – Twój lub Twojego podopiecznego – ani też aktywność zawodowa.

Jeżeli zdecydujesz się na samochód używany, to musisz go kupić od podmiotu, który prowadzi działalność gospodarczą. Przedmiotem takiej działalności musi być handel hurtowy i detaliczny samochodami osobowymi, czy także ich naprawą. Podmiot oferujący tego typu usługi musi być wpisany do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON lub tożsamych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej.

Pamiętaj też, że to Ty decydujesz o tym, jaka forma przystosowania samochodu – np. winda, szyny czy platforma – jest dla Ciebie najlepsza.

Jeśli jesteś opiekunem prawnym osoby z niepełnosprawnością, możesz śmiało zarejestrować się w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW), przez który złożysz wniosek o dofinansowanie na zakup dostosowanego samochodu.

Z dofinansowania możesz kupić tylko taki samochód, na który otrzymasz gwarancję. W przypadku samochodu używanego musi ona wynieść co najmniej 12 miesięcy od daty zakupu. Gdy natomiast zdecydujesz się na nowy samochód, to musisz na niego otrzymać 24 miesiące gwarancji liczonej od dnia, w którym został on kupiony.

Myślę, że skorzystanie z Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością daje nam ogromną szansę na to, abyśmy byli bardziej mobilni, a dzięki temu w jeszcze większym stopniu niezależni. Uważam zatem, że „gra jest warta świeczki” – a w tym przypadku samochodu „skrojonego pod nas”. Skorzystacie z tej szansy? Czekam na Wasze odpowiedzi, pytania i opinie pod niżej podanym adresem e-mail.


Wojciech Kaniuka

wojciech.kaniuka@powiat-ilawski.pl


 

W czwartek 30 marca odbędzie się XLVI Sesja Rady Powiatu Iławskiego

W czwartek 30 marca odbędzie się XLVI Sesja Rady Powiatu Iławskiego

W czwartek (30 marca) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie, odbędzie się XLVI Sesja Rady Powiatu Iławskiego. Początek sesji godz. 12:00.Porządek obrad przewiduje m. in.:

 1. Informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej powiatu za rok 2022.
 2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu iławskiego za rok 2022.
 3. Informację Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa weterynaryjnego w powiecie iławskim za rok 2022.
 4. Informację Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu iławskiego za 2022 rok.
 5. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach Powiatu Iławskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną w 2023 roku.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLV/344/23 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie powiatu iławskiego.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2023-2035.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

 

 

Zaplanowano wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Iławskiego

Zaplanowano wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Iławskiego

W czwartek 30 marca, o godz. 10.00,  w Starostwie Powiatowym  w Iławie, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Iławskiego.Podczas posiedzenia poszczególne komisje zaopiniują:

 1. Informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej powiatu za rok 2022.
 2. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu iławskiego za rok 2022.
 3. Informację Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa weterynaryjnego w powiecie iławskim za rok 2022.
 4. Informację Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu iławskiego za 2022 rok.
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach Powiatu Iławskiego.
 6. Uchwałę w sprawie przeznaczenia środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną w 2023 roku.
 7. Uchwałę zmieniającą uchwałę Nr XLV/344/23 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie powiatu iławskiego.
 8. Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2023.
 9. Uchwałę w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
 10. Uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2023 rok.
 11. Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2023-2035.
 12. Uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji.

 

Powiatowy program dotyczący bezpieczeństwa na lata 2023/24 przyjęty przez Radę Powiatu Iławskiego

Powiatowy program dotyczący bezpieczeństwa na lata 2023/24 przyjęty przez Radę Powiatu Iławskiego

Na zdjęciu Powiatowa  Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, za pośrednictwem której Starosta realizuje zadanie publiczne w  zakresie  porządku publicznego  i bezpieczeństwa obywateli (M. Rogatty)


Podczas styczniowej sesji Rady Powiatu Iławskiego przyjęty został  przez radnych powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2023-2024. Wdrożenie programu ma skonsolidować wszystkie służby, inspekcje i instytucje, przynieść  spadek liczby przestępstw i miejscowych zagrożeń, a również przyczynić się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu iławskiego.Zadania  publiczne o charakterze  ponadgminnym w  zakresie  porządku publicznego  i bezpieczeństwa obywateli wykonywane są na poziomie powiatu, w myśl regulacji zawartej w art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Starosta jest zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży. Zadania w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadania określone w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli starosta realizuje za pośrednictwem  Powiatowej  Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku.
Do zadań tej Komisji należy m.in. ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu, opiniowanie pracy policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Program „Razem bezpieczniej” na lata 2023-2024 obejmuje wiele obszarów i jest otwarty na wszelkie inicjatywy instytucjonalne i obywatelskie. Poszczególne inicjatywy podejmowane w ramach Programu mogą mieć charakter wielowymiarowy i obejmować działania wpisujące się w realizację celów szczegółowych, tj. zawierać element inwestycyjny oraz profilaktyczny.

Program ten jest kontynuacją poprzednich edycji z okresów 2008-2015, 2016-2018 oraz 2019-2022.

Celem nadrzędnym Programu jest podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu iławskiego.  Składa się na to wiele elementów. Jednym z nich jest wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa. W ramach podejmowanych w tym zakresie inicjatyw należy wspierać wszystkie kompleksowe (systemowe) przedsięwzięcia na rzecz bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, bezpiecznej infrastruktury oraz przeciwdziałania patologiom społecznym i przestępczości pospolitej (działania profilaktyczno-prewencyjne, informacyjne, edukacyjne).  Przykładowe działania na rzecz bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, to:

– Budowa/modernizacja systemów monitoringów miejskich,

– Doświetlenie miejsc postrzeganych jako niebezpieczne,

– Budowa/modernizacja/doposażenie przejść dla pieszych,

– Organizowanie miejsc bezpiecznego wypoczynku na wodzie i nad wodą,

– Zapewnienie wsparcia umożliwiającego zwiększenie nadzoru służb, inspekcji i straży  w miejscach publicznych.

– Prowadzenie kampanii dotyczących bezpieczeństwa w miejscach publicznych np.:  w ruchu drogowym, w szkole czy podczas imprez masowych.


belka program

Cały Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2023-2024 „Razem Bezpieczniej w Powiecie Iławskim”  publikujemy w poniższym linku:

PROGRAM RAZEM BEZPIECZNIEJ W POWIECIE IŁAWSKIM_2023-2024

Program jest także dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w zakładce: Akty prawne [Poniższy link]:

https://bip.powiat-ilawski.pl/akty/116/6332/przyjecia_Powiatowego_Programu_Zapobiegania_Przestepczosci_oraz_Ochrony_Bezpieczenstwa_Obywateli_i_Porzadku_Publicznego_na_lata_2023-2024_-__E2_80_9ERAZEM_BEZPIECZNIEJ_W_POWIECIE_ILAWSKIM_E2_80_9D_0D_0A/


UCHWAŁA:

Uchwała Rady Powiatu Iławskiego z dnia 26 stycznia 2023 r.