Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego, zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Iławski.1. W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 10/62/24 z 03 lipca 2024 r. przekazuje do konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Iławski.

2. Ustala się następujące terminy konsultacji:

– rozpoczęcie: 04 lipca 2024 r.,

– zakończenie: 10 lipca 2024 r.

 1. Konsultacje przeprowadzone będą w formie udostępnienia projektu uchwały poprzez wyłożenie
  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie (Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji, pokój 116), zamieszczenia na stronie internetowej Powiatu Iławskiego (www.powiat-ilawski.pl) oraz
  w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Iławie, a także na tablicy ogłoszeń
  w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie, w celu złożenia przez organizacje pozarządowe uwag
  i propozycji zmian.

Wszelkie uwagi oraz ewentualne propozycje zmian w formie pisemnej należy kierować w terminie:

– do 10 lipca 2024 r. do godz. 15.15  w przypadku osobistego dostarczenia  do  Starostwa
Powiatowego w Iławie ul. Andersa 2a, 14-200 Iława,

– do 10 lipca 2024 r.  w przypadku  złożenia w placówce pocztowej (decyduje data nadania)
na adres:

Zarząd Powiatu Iławskiego

 1. Gen. Wł. Andersa 2a

14-200 Iława

 1. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie, działającymi na terenie Powiatu Iławskiego i  prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w ustawie, jeżeli projekt aktu prawa miejscowego dotyczy dziedzin działalności statutowej tych organizacji na rzecz mieszkańców powiatu iławskiego. Organizacje pozarządowe są zobowiązane wraz z wniesieniem uwag lub propozycji zmian, wskazać treść statutu, z której wynika, iż projekt przedmiotowej uchwały obejmuje dziedzinę dotyczącą działalności statutowej organizacji.
 2. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Iławie, ul. Gen. Wł. Andersa 2a, 14-200 Iława, tel. 89 649 07 35,
  e-mail: edu@powiat-ilawski.pl.

STAROSTA

/-/ Bartosz Bielawski


Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Projekt Uchwały