Doradztwo na miarę potrzeb w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Ośrodek wdrożył nowe narzędzia kontaktu z rolnikami, aby skutecznie doradzać i rozwiązywać bieżące problemy pomimo barier komunikacyjnych.Codzienny rytuał pracy zmienił swój wymiar ale nie jakość świadczenia. Zgodnie z zaleceniami rządu, w dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz interesantów, w Ośrodku został wprowadzony system pracy zdalnej uzupełniony świadczeniem dyżurów pracowników w miejscu pracy tj. w Centrum w Olsztynie i w Oddziale w Olecku oraz w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego. Doradcy terenowi czuwają nad płynnością pracy, na bieżąco wypełniając wnioski pomocowe.

Wraz z wejściem w życie obostrzeń związanych z pandemią COVID -19 uruchomione zostały dodatkowe narzędzia kontaktu z klientami. Ograniczenie pracy w pełnej interakcji stworzyło okazję do wykorzystania nowych technologii i rozwiązań IT celem realizacji bieżących zadań Ośrodka bez zakłóceń.

Na stronie wmodr.pl działa cz@t, który umożliwia specjalistom Ośrodka stały kontakt z rolnikami. Porady udzielane są w zależności od wybranej kategorii branżowej, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00. Na wszelkie pytania Ośrodek odpowiada korzystając z sekcji wmodr.pl/kontakt, poprzez formularz kontaktowy.

Kolejna z dostępnych form kontaktu to bezpłatna, mobilna aplikacja ODR Olsztyn za pośrednictwem, której można nie tylko umówić spotkanie z doradcą ale monitorować informacje o terminach atestów opryskiwaczy, polis ubezpieczeniowych, śledzić aktualne zagrożenia wynikające z pojawienia się organizmów szkodliwych w uprawach. Instalując aplikację z play.google.com zyskujemy dostęp do aktualności branżowych i opieki doradcy.

Nowa strategia komunikacji uwzględnia również potrzeby interakcji samych rolników. Z myślą o dedykowanej, bezpiecznej przestrzeni wirtualnej stworzone zostało Forum. Platforma komunikacyjna forum.wmodr.pl ułatwia wymianę informacji, doświadczeń z zakresu rolnictwa                             i Wspólnej Polityki Rolnej oraz dobrych praktyk.

Ośrodek dokłada wszelkich starań, aby w tym szczególnym czasie wszyscy klienci zostali otoczeni opieką doradczą i informacyjną. Specjaliści WMODR pracują już nad kolejnymi rozwiązaniami, które pobudzą lokalną przedsiębiorczość wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom rynkowym.

źródło: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

Poszukiwani wolontariusze Kanału Elbląskiego

Lubisz turystykę i chcesz poznać historię regionu i jesteś osobą kontaktową? Znasz język niemiecki lub angielski na poziomie minimum B2? Zatem dołącz do grupy WOLONTARIUSZY KANAŁU ELBLĄSKIEGO.Powodem bezpośrednim przygotowania tego projektu jest rozpoczęcie prac nad wspólnym zorganizowaniem przez Kanał Bydgoski i Kanał Elbląski międzynarodowej konferencji World Canals Conference w sierpniu 2022 r. Na WCC przybywa zwykle kilka tysięcy specjalistów z całego świata. Przed i po konferencji organizowane są wycieczki do obiektów związanych z tematami konferencji, w tym do Kanału Elbląskiego. Tak duża liczba uczestników wymaga licznej kadry, w tym wolontariuszy wspomagających w wielu dziedzinach pracę organizatorów. Sama znajomość języka obcego jest niewystarczająca aby podjąć się wykonania tego zadania. Zakłada się, że pierwsze grupy tych turystów przybędą do Krainy Kanału Elbląskiego już we wrześniu tego roku, bezpośrednio po WCC w Lipsku. Wykwalifikowanych wolontariuszy w obszarze Kanału Elbląskiego potrzebujemy jednak przez cały rok.

Projekt będzie przebiegał w kilku etapach:

 • Nabór uczestników zadania
 • Samodzielne zdobywanie wiedzy
 • Warsztaty weekendowe w Izbie Historii Kanału Elbląskiego przy pochylni Buczyniec
 • Dalsze kształcenie i weryfikacja nabytych umiejętności w obszarze Kanału Elbląskiego
 • Podsumowanie projektu

Uczestnicy projektu zostaną wyłonieni podczas otwartego naboru. Mogą nimi zostać osoby pełnoletnie, używające języka angielskiego lub niemieckiego do swobodnej komunikacji na poziomie odpowiadającym certyfikatowi B2 , np. matura rozszerzona z wynikiem bardzo dobrym. Weryfikacja umiejętności nastąpi podczas krótkiej rozmowy z naszym native speaker. Nabór będzie prowadzony do czasu zgłoszenia się wymaganej liczby uczestników.

Celem bezpośrednim projektu jest wykształcenie nowych kompetencji czestników/wolontariuszy:
– językowych w obszarach specjalistycznych, dotychczas nie używanych
– historycznych z zakresu dziedzictwa kultury Kanału Elbląskiego oraz kompetencji z zakresu obsługi turystów na różnym poziomie.

Na etapie samokształcenia uczestnicy samodzielnie będą zdobywać wiedzę o Krainie Kanału Elbląskiego, w obszarach ważnych dla obsługi ruchu turystycznego, zgodnie z przekazanym planem. Źródłami wiedzy będą informacje dostępne w Internecie i wskazanej literaturze oraz w zasobach Izby Historii Kanału Elbląskiego. Każdy uczestnik otrzyma identyfikator uprawniający do wielokrotnego, bezpłatnego zwiedzania IHKE, muzeum w Elblągu i Ostródzie. Uczestniczy wykonają szereg zadań korzystając z zasobów Internetu a gdy będzie to możliwe, z innych zasobów. Samokształcenie kierowane przewidziano na okres ok. 2 miesięcy, podczas którego uczestnicy wykonają 8 zadań.

W lipcu lub sierpniu odbędą się weekendowe warsztaty dla grupy angielskiej i niemieckiej. Uczestnicy zostaną zakwaterowani, zgodnie z obecnymi wymogami, we własnych namiotach na terenie Pałacu w Drulitach, tam też będą nieodpłatnie korzystać z sanitariatów i wyżywienia. Własny pojazd mile widziany.

Program warsztatów zostanie tak skonstruowany aby:

 • uczestnicy posługiwali się językiem obcym minimum przez 50% czasu pobytu
 • znacznie poszerzyli zakres słownictwa związany z Krainą Kanału Elbląskiego i obsługą ruchu turystycznego
 • nabyli umiejętności praktycznych w obsłudze turystów na lądzie i na wodzie
 • przedstawili własną wizję obsługi turysty
 • korzystali z innowacyjnych form przekazu.

Zajęcia będą odbywały się z udziałem kadry o wysokich kwalifikacjach, w tym native speaker.

Szkolenie w ramach tego projektu to zaledwie ABC ale mamy nadzieję, że rozpocznie przygotowanie przyszłych pracowników Izby Historii Kanału Elbląskiego, regionalnych przewodników czy tez pracowników firm i instytucji zajmujących się obsługą turystów zagranicznych. Okazją do tego będą już w tym roku imprezy odbywające się w obszarze Kanału Elbląskiego gdzie nasi wolontariusze będą mile widziani.

Na adres info@navicula.org.pl prosimy przesyłać zgłoszenia zawierające:

 • imię i nazwisko
 • wiek
 • miejsce zamieszkania [tylko powiat]
 • wybrany język obcy / poziom umiejętności
 • nr telefonu do kontaktu bezpośredniego

źródło: Stowarzyszenie Navicula, www.navicula.org.pl

wke

PROJEKT „ZDALNA SZKOŁA” – BLISKO 100 TYS. ZŁOTYCH NA LAPTOPY DLA UCZNIÓW Z POWIATU IŁAWSKIEGO

Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach zasiadają przed monitorami komputerów. Jest to duże wyzwanie zarówno dla młodzieży, rodziców jak i nauczycieli. Dyrektorzy szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Iławski, we współpracy z nauczycielami, rodzicami uczniów lub pełnoletnimi uczniami dokonali analizy potrzeb w zakresie sprzętu, oprogramowania i dostępu do Internetu.cpp

Już 1 kwietnia Powiat Iławski złożył wniosek o sfinansowanie zakupu laptopów dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. 10 kwietnia otrzymaliśmy potwierdzenie, że wniosek o przyznanie grantu został zweryfikowany pozytywnie, w sumie powiat pozyskał środki w kwocie 99 969, 00 złotych. Dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników Starostwa, Mariusza Korpalskiego i Tomasza Gamalskiego, zakupiono 47 laptopów z niezbędnym oprogramowaniem, które jak najszybciej zostaną przekazane do szkół, które użyczą najbardziej potrzebującym uczniom sprzęt komputerowy do nauki zdalnej – mówi Renata Motylińska, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Iławie.

 

Jesteś przedstawicielem podmiotu ekonomii społecznej? Pomóż ESWIP przeciwdziałać skutkom epidemii koronawirusa

Prosimy o zapoznanie się z poniższą prośbą Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, dotyczącą przekazania informacji na temat aktualnej sytuacji podmiotów ekonomii społecznej.Szanowni Państwo,

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zwraca się z prośbą do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, inwalidów i niewidomych, spółek non-profit, CIS, KIS, ZAZ, WTZ) z powiatów: braniewskiego, elbląskiego, iławskiego, ostródzkiego oraz Elbląga o przekazanie, poprzez wypełnienie formularza on-line, informacji odnośnie Państwa sytuacji wynikającej z epidemii koronawirusa.

Otrzymane od Państwa informacje pomogą Stowarzyszeniu ESWIP podjąć starania w zakresie rozwiązań mających na celu wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w regionie.

Jeżeli państwa podmiot jest w specyficznej sytuacji, której nie jest możliwe opisanie w powyższej ankiecie, proszę o przesłanie informacji e-mailem: r.narnicki@eswip.pl

Proszę o wypełnienie formularza do 14 kwietnia 2020 (wtorek) do godz. 12:00.

Link do formularza: https://bit.ly/sytuacjaPES

Dziękuję za Państwa pomoc.

Pozdrawiam

Rafał Narnicki

Komunikat dla klientów Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Iławie

Prosimy o zapoznanie się z ważnym komunikatem Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Iławie, dotyczącym zmiany terminów zarejestrowania pojazdu, zawiadomienia o jego nabyciu i zbyciu.Zgodnie z przepisem art. 31i ustawy z dnia 02.03.2020 r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

(Dz. U. 2020, poz. 374, 567, 568),

wydłuża się do 180 dni

terminy określone w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,

tj. terminy na:

a)    zarejestrowanie pojazdu używanego sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b)    zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego w Polsce.

 

WAŻNE.

Przepisy mają zastosowanie dla pojazdu sprowadzonego z UE

i pojazdu krajowego nabytego lub zbytego po wejściu w życie ustawy (tj. od 31.03.2020 r.)

oraz do 30 dni przed tym dniem.

Wydłużony do 180 dni termin będzie obowiązywał do 31.12.2020 r.

 

 

Starosta Powiatu Iławskiego

/-/ Bartosz Bielawski