Prosimy o zapoznanie się z ważnym komunikatem Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Iławie, dotyczącym zmiany terminów zarejestrowania pojazdu, zawiadomienia o jego nabyciu i zbyciu.Zgodnie z przepisem art. 31i ustawy z dnia 02.03.2020 r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

(Dz. U. 2020, poz. 374, 567, 568),

wydłuża się do 180 dni

terminy określone w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,

tj. terminy na:

a)    zarejestrowanie pojazdu używanego sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b)    zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego w Polsce.

 

WAŻNE.

Przepisy mają zastosowanie dla pojazdu sprowadzonego z UE

i pojazdu krajowego nabytego lub zbytego po wejściu w życie ustawy (tj. od 31.03.2020 r.)

oraz do 30 dni przed tym dniem.

Wydłużony do 180 dni termin będzie obowiązywał do 31.12.2020 r.

 

 

Starosta Powiatu Iławskiego

/-/ Bartosz Bielawski