Zarząd Powiatu Iławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego do wykonania w 2021 r.

Konkurs ofert obejmuje zadanie w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy oraz udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 22 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1. Uchwała

2. Załącznik do uchwały

3. Wzór oferty

4.Klauzula

 

 

 

Informacja dla organizacji pozarządowych. Można składać propozycje do projektu współpracy na 2021 rok

W związku z rozpoczęciem prac nad projektem „Programu współpracy Powiatu Iławskiego  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” oraz budżetu powiatu na 2021 r. zapraszam do składania propozycji zapisów dotyczących pozafinansowej współpracy powiatu z NGO (organizacjami pozarządowymi), które mogłyby być zawarte w Programie na 2021 r.Informuję o możliwości składania propozycji zadań publicznych, które będą realizowane
w ramach otwartego konkursu ofert oraz inicjatywy lokalnej na podstawie ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Propozycje powinny zawierać:

  1. rodzaj i nazwę zadania publicznego,
  2. opis zadania wraz z określeniem celu, zakresu rzeczowego, zakładanych rezultatów, jak również adresatów zadania,
  3. sugerowany termin realizacji zadania,
  4. kalkulację kosztów z podziałem na planowane źródła finansowania.

 

Propozycje należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Iławie (I piętro, pokój 115) lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Iławie tj.: ul. Gen Wł. Andersa 2a, 14-200 Iława lub wrzucić do urny wystawionej w przedsionku siedziby urzędu oznaczonej Wydziałem Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa do 25.08.2020 r.

 

Spośród zgłoszonych propozycji Zarząd Powiatu Iławskiego wybierze te, które będą priorytetowe z punktu widzenia realizacji zadań powiatu i przedłoży do zatwierdzenia Radzie Powiatu Iławskiego. Na realizację wybranych zadań Powiat Iławski zabezpieczy środki w budżecie powiatu na  2021 r.

Zachęcamy do składania propozycji.

Informacji udzielają pracownicy Starostwa Powiatowego w Iławie:

  • Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
    (Agnieszka Zabłotna – pok. 116, tel. 89/649 07 36)
  • Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa
    (Natalia Mikczyńska – pok. 112, tel. 89/649 08 38).

Z up. STAROSTY

/-/ Marek Polański

 WICESTAROSTA 


 

Kolejne ogłoszenie otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w 2020 r.

Zarząd Powiatu Iławskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację kolejnych zadań publicznych na 2020 rok., będące w kompetencji Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Iławie.WZÓR OFERTY:

https://powiat-ilawski.pl/wp-content/uploads/2020/01/wzór-oferty.docx


UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU:

https://powiat-ilawski.pl/wp-content/uploads/2020/01/Uchwała.pdf


ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY:

https://powiat-ilawski.pl/wp-content/uploads/2020/01/załącznik-do-uchwały.pdf


KLAUZULA INFORMACYJNA:

https://powiat-ilawski.pl/wp-content/uploads/2020/01/klauzula-2.pdf


 

Procedura inicjatywy lokalnej

Uchwała Nr X/78/2015  w sprawie przyjęcia „Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej”

KARTA OCENY WNIOSKU  O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ