Zarząd Powiatu Iławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego do wykonania w 2021 r.

Zarząd Powiatu Iławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego do wykonania w 2021 r.

Konkurs ofert obejmuje zadanie w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy oraz udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 22 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1. Uchwała

2. Załącznik do uchwały

3. Wzór oferty

4.Klauzula

 

 

 

Informacja dla organizacji pozarządowych. Można składać propozycje do projektu współpracy na 2021 rok

Informacja dla organizacji pozarządowych. Można składać propozycje do projektu współpracy na 2021 rok

W związku z rozpoczęciem prac nad projektem „Programu współpracy Powiatu Iławskiego  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” oraz budżetu powiatu na 2021 r. zapraszam do składania propozycji zapisów dotyczących pozafinansowej współpracy powiatu z NGO (organizacjami pozarządowymi), które mogłyby być zawarte w Programie na 2021 r.Informuję o możliwości składania propozycji zadań publicznych, które będą realizowane
w ramach otwartego konkursu ofert oraz inicjatywy lokalnej na podstawie ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Propozycje powinny zawierać:

  1. rodzaj i nazwę zadania publicznego,
  2. opis zadania wraz z określeniem celu, zakresu rzeczowego, zakładanych rezultatów, jak również adresatów zadania,
  3. sugerowany termin realizacji zadania,
  4. kalkulację kosztów z podziałem na planowane źródła finansowania.

 

Propozycje należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Iławie (I piętro, pokój 115) lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Iławie tj.: ul. Gen Wł. Andersa 2a, 14-200 Iława lub wrzucić do urny wystawionej w przedsionku siedziby urzędu oznaczonej Wydziałem Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa do 25.08.2020 r.

 

Spośród zgłoszonych propozycji Zarząd Powiatu Iławskiego wybierze te, które będą priorytetowe z punktu widzenia realizacji zadań powiatu i przedłoży do zatwierdzenia Radzie Powiatu Iławskiego. Na realizację wybranych zadań Powiat Iławski zabezpieczy środki w budżecie powiatu na  2021 r.

Zachęcamy do składania propozycji.

Informacji udzielają pracownicy Starostwa Powiatowego w Iławie:

  • Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
    (Agnieszka Zabłotna – pok. 116, tel. 89/649 07 36)
  • Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa
    (Natalia Mikczyńska – pok. 112, tel. 89/649 08 38).

Z up. STAROSTY

/-/ Marek Polański

 WICESTAROSTA 


 

Kolejne ogłoszenie otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w 2020 r.

Kolejne ogłoszenie otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w 2020 r.

Zarząd Powiatu Iławskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację kolejnych zadań publicznych na 2020 rok., będące w kompetencji Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Iławie.WZÓR OFERTY:

https://powiat-ilawski.pl/wp-content/uploads/2020/01/wzór-oferty.docx


UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU:

https://powiat-ilawski.pl/wp-content/uploads/2020/01/Uchwała.pdf


ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY:

https://powiat-ilawski.pl/wp-content/uploads/2020/01/załącznik-do-uchwały.pdf


KLAUZULA INFORMACYJNA:

https://powiat-ilawski.pl/wp-content/uploads/2020/01/klauzula-2.pdf


 

Procedura inicjatywy lokalnej

Uchwała Nr X/78/2015  w sprawie przyjęcia „Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej”

KARTA OCENY WNIOSKU  O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ