LII Sesja Rady Powiatu Iławskiego odbędzie się w czwartek 21 grudnia 2023 r.

LII Sesja Rady Powiatu Iławskiego odbędzie się w czwartek 21 grudnia 2023 r.

W czwartek 21 grudnia br. o godz. 12.00 odbędzie się LII Sesja Rady Powiatu Iławskiego.
Porządek obrad przewiduje m. in.:

 1. Sprawozdanie Starosty Powiatu Iławskiego z działalności Zarządu Powiatu Iławskiego w okresie międzysesyjnym.
 2. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Iławskiego na lata 2024-2036.
 3. Uchwalenie budżetu Powiatu Iławskiego na 2024 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Susz realizacji zadania – utrzymanie dróg powiatowych w gminie Susz.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kisielice realizacji zadania – utrzymanie dróg powiatowych w gminie Kisielice.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zalewo realizacji zadania – utrzymanie dróg powiatowych w gminie Zalewo.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  przeznaczenia środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną w 2023 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na prowadzenie Biura Regionalnego w Brukseli.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na rok 2023.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Iławskiego na lata 2023-2035.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Powiatu Iławskiego na 2023 rok, które nie wygasają z upływem roku oraz planu finansowego tych wydatków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu Iławskiego na 2024 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2024.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na rok 2024.
 15. Sprawozdania z działalności Rady i Komisji za rok 2023.
LII Sesja Rady Powiatu Iławskiego odbędzie się w czwartek 21 grudnia 2023 r.

LI Sesja Rady Powiatu Iławskiego odbędzie się w czwartek 26 października 2023 r.

W czwartek 26 października br. o godz. 10.00 odbędzie się LI Sesja Rady Powiatu Iławskiego.
Porządek obrad obejmuje m. in:

 1. Złożenie ślubowania przez Radnego.
 2. Wybór Przewodniczącego Rady.
 3. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
 4. Przyjęcie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Iławskiego do roku 2030.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Iławskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych przez Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną w 2023 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2024 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2023 rok.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2023-2035.
 14. Informacja dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych za 2022 rok.
Zarząd Powiatu Iławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego do wykonania w 2024 r.

Zarząd Powiatu Iławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego do wykonania w 2024 r.

Konkurs ofert obejmuje zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy oraz udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 22a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała
Załącznik do uchwały
Klauzula

 

 

Zarząd Powiatu Iławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego do wykonania w 2024 r.

Informacja o wynikach konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

         Na podstawie § 9 ust. 2 Regulaminu konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego i z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego, przyjętego Uchwałą Nr XXIV/159/16 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego zmienionego Uchwałą NR XXXIII/247/17 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 25 maja 2017 r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r., poz. 1563) informuję, iż 11 października br. zakończyły się konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

          Konsultacje zostały przeprowadzone w formie udostępnienia projektu aktu prawa miejscowego w celu złożenia przez organizacje pozarządowe opinii, wniosków i uwag na zasadach określonych w § 8 Regulaminu konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego i z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem przedmiotowej uchwały zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Iławie, na stronie internetowej Powiatu Iławskiego, na stronie internetowej „Konsultacje Społeczne Powiatu Iławskiego” oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie.

        W wyznaczonym do składania opinii i wniosków terminie organizacje pozarządowe nie zgłosiły żadnych uwag. Informacja z przeprowadzonych konsultacji zgodnie z Regulaminem konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego i z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego przyjęta została przez Zarząd Powiatu Iławskiego.

 Z up. STAROSTY
/-/ Marek Polański
WICESTAROSTA

Zarząd Powiatu Iławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego do wykonania w 2024 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu terytorialnego – edycja 2024

Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ogłoszono nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Więcej informacji pod linkiem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024