INFORMACJA O PRZYZNANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH PODMIOTOM, KTÓRE ZŁOŻYŁY OFERTY W OTWARTYM KONKURSIE OFERT W 2023 r.

INFORMACJA O PRZYZNANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH PODMIOTOM, KTÓRE ZŁOŻYŁY OFERTY W OTWARTYM KONKURSIE OFERT W 2023 r.

Informacja o przyznaniu środków finansowych podmiotom, które złożyły oferty w otwartym konkursie ofert w 2023 r.         w zakresie zadań będących w kompetencji Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Iławie.Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) Zarząd Powiatu Iławskiego 24 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert. Zgodnie z art. 13 ust. 3 ww. ustawy ogłoszenie zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie.

Zarząd Powiatu Iławskiego 01.03.2023 r. podjął uchwały o powierzeniu lub wsparciu realizacji zadań publicznych:
1. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
a) cykl powiatowych imprez z zakresu sportu szkolnego
wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 15000 zł
OFERENT: Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Iławie –15000 zł
2. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
a) rozwijanie świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej poprzez działania wychowawcze, kulturalne i patriotyczne
wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 8000 zł
OFERENT: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko–Mazurska – 8000 zł
b) cykl wycieczek oraz spotkań związanych z kulturą i historią miasta Lubawa i Ziemi Lubawskiej
wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 3000 zł
OFERENT: Lubawskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Lubawie – 3000 zł
c) organizacja wydarzeń kulturalnych związanych z muzyką gospel
wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 5000 zł
OFERENT: Stowarzyszenie Gospel nad Jeziorakiem w Iławie – 5000 zł
d) organizacja pleneru malarskiego
wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 4000 zł
OFERENT: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju PRO BONO w Iławie – 4000 zł


S T A R O S T A
/-/ Bartosz Bielawski


 

 

 

Informacja Zarządu Powiatu Iławskiego  o wynikach konsultacji dotyczących projektu  UCHWAŁY RADY POWIATU IŁAWSKIEGO

Informacja Zarządu Powiatu Iławskiego o wynikach konsultacji dotyczących projektu UCHWAŁY RADY POWIATU IŁAWSKIEGO

Informacja Zarządu Powiatu Iławskiego o wynikach konsultacji dotyczących projektu UCHWAŁY RADY POWIATU IŁAWSKIEGO w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie powiatu iławskiego.

Informacja o wynikach konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2023

Informacja o wynikach konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2023

Na podstawie § 9 ust. 2 Regulaminu konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego i z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego, przyjętego Uchwałą Nr XXI/159/16 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego zmienionego Uchwałą NR XXXIII/247/17 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 25 maja 2017 r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r., poz. 1563) informuję, iż 5 października 2022 roku zakończyły się konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2023.

Konsultacje odbyły się w formie udostępnienia projektu aktu prawa miejscowego w celu złożenia przez organizacje pozarządowe opinii, wniosków i uwag na zasadach określonych w § 8 Regulaminu konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego i z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem przedmiotowej uchwały zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Iławie, na stronie internetowej Powiatu Iławskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie.

W wyznaczonym do składania opinii i wniosków terminie organizacje pozarządowe nie zgłosiły żadnych uwag. Informacja z przeprowadzonych konsultacji zgodnie z regulaminem konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego i z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego przyjęta została przez Zarząd Powiatu Iławskiego.

STAROSTA
/-/ Bartosz Bielawski