Zarząd Powiatu Iławskiego ogłasza nabór wniosków proponowanych do zgłoszenia  do dofinansowania w formie dotacji prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie powiatu iławskiego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.I. RODZAJ ZADAŃ PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA:

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Wnioskodawca może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych
z udzieleniem przez Powiat Iławski dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (dalej: ustawa), na nakłady konieczne określone
w art. 77 ustawy przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy. Nabór stanowi podstawę do wyłonienia zadań, które Powiat Iławski, po ich pozytywnej weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (dalej: RPOZ). W przypadku otrzymania przez Powiat Iławski dofinansowania w ramach RPOZ na realizację konkretnego zadania skierowany zostanie wniosek do Rady Powiatu Iławskiego o udzielenie dotacji, a po podjęciu uchwały udzielającej dotacji – z Wnioskodawcą tego zadania zostanie podpisana umowa o udzielenie dotacji.

Wnioski proponowane do zgłoszenia do RPOZ mogą składać osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Szczegółowe informacje na temat dofinansowania w ramach RPOZ znajdują się na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/;

II. ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW W NABORZE:

 1. Podmiot uprawniony (wnioskodawca) może złożyć wniosek o udzielenie dotacji w kwocie
  do 3.500.000,00 zł;
 2. Wysokość dotacji może wynosić do 98% wartości inwestycji, w zależności od przyznanych Powiatowi Iławskiemu środków z RPOZ;
 3. Do złożenia wniosku służy formularz, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem: „Nabór II wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków”,
 4. Wniosek należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Iławie przy ulicy Andersa 2a, 14-200 Iława lub przesłać drogą pocztową przesyłką poleconą (rejestrowaną) na adres: Starostwo Powiatowe w Iławie, Andersa 2a, 14-200 Iława w terminie do 14 marca 2023 r. do godz. 15:00;
 5. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta
  w Starostwie Powiatowym w Iławie lub wpływu (doręczenia) do Starostwa Powiatowego w Iławie;
 6. Wniosek powinien być wypełniony w sposób czytelny;
 7. Wniosek musi być podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.

Do wniosku należy dołączyć:  

a) dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków,

b) dokument potwierdzający posiadanie przez Wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,

c) dokument poświadczający prawo osoby/osób, wskazanej/wskazanych we wniosku
do reprezentowania wnioskodawcy, składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, w tym finansowych (jeśli dotyczy),

d) aktualny odpis z właściwego rejestru, w przypadku podmiotów tam zarejestrowanych (jeśli dotyczy),

e) dokumentację fotograficzną zabytku ukazującą jego stan zachowania,

f) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz
w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

g) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
na formularzu określonym tym rozporządzeniem,

h) oświadczenie, że w przypadku otrzymania dotacji na sfinansowanie inwestycji objętej wnioskiem z innych niż powiat iławski jednostek samorządu terytorialnego w ramach RPOZ, wnioskodawca skorzysta tylko z jednej dotacji.

 1. Wnioski o dotacje niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Złożenie poprawnego pod względem formalnym wniosku o dotację nie jest równoznaczne z jej przyznaniem i nie gwarantuje również przyznania dotacji we wnioskowanej wysokości.
 3. Wnioski załatwione negatywnie nie podlegają zwrotowi.

 

 

III. ZASADY WYBORU WNIOSKÓW:

 1. Zarząd Powiatu Iławskiego dokonuje wyboru wniosków z uwzględnieniem opinii przygotowanych przez Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Iławie.
 2. Przy formułowaniu opinii przyjmuje się następujące kryteria oceny wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:a) dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów,b) stan zachowania i stopień zagrożenia istnienia obiektu,c) znaczenie obiektu dla dziedzictwa kulturowego powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem wartości historycznej lub artystycznej,d) fakt kontynuowania prac lub robót przy obiekcie,e) racjonalne uzasadnienie kosztów realizacji planowanych prac lub robót budowlanych,f) wysokość zaangażowania finansowego wnioskodawcy,

  g) wysokość środków pochodzących od innych podmiotów,

 1. Od rozstrzygnięcia w sprawie naboru wniosków nie przysługuje odwołanie.
 2. Zarząd Powiatu Iławskiego może odmówić Wnioskodawcy przedmiotowego wniosku wyłonionemu w naborze przyznania dotacji i podpisania umowy, w przypadku nieuzyskania przez Powiat Iławski dofinansowania w ramach RPOZ.

 

IV. WARUNKI PODPISANIA UMOWY O DOTACJĘ

 1. O udzieleniu dotacji decyduje w drodze uchwały Rada Powiatu Iławskiego.
 2. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy o udzielenie dotacji podpisanej (po podjęciu uchwały przez Radę Powiatu Iławskiego) pomiędzy Wnioskodawcą przedmiotowego wniosku
  a Powiatem Iławskim.
 3. Warunkiem podpisania z wnioskodawcą przedmiotowego wniosku umowy o dotację będzie uzyskanie przez Powiat Iławski promesy inwestycyjnej w ramach RPOZ.
 4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą przedmiotowego wniosku (Beneficjentem dotacji) a Powiatem Iławskim.
 5. Beneficjent dotacji zobowiązany jest wnieść wkład własny w wysokości minimum 2 % wartości zadania inwestycyjnego.
 6. Beneficjent dotacji przed podpisaniem umowy z Powiatem Iławskim zobowiązany jest
  do przedłożenia dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie inwestycyjne wskazane we wniosku o dotację.
 7. W przypadku, gdy ostateczna wartość zadania inwestycyjnego, na które przyznana zostanie dotacja, będzie wyższa niż wskazana we wniosku o udzielenie w roku dotacji z budżetu Powiatu Iławskiego, różnicę między wnioskowaną kwotą dotacji, a końcową wartością zadania inwestycyjnego pokrywać będzie Beneficjent dotacji.
 8. W przypadku, gdy ostateczna wartość zadania inwestycyjnego, na które przyznana zostanie dotacja, będzie niższa niż jej wartość przewidywana, tj. całkowity koszt wskazany
  we wniosku o dotację, kwotę dotacji ustala się, biorąc pod uwagę wartość procentową dotacji w stosunku do ostatecznej wartości inwestycji.
 9. Na 7 dni przed sesją Rady Powiatu Iławskiego, na której podejmowana będzie uchwała
  w sprawie udzielenia dotacji, Wnioskodawca przedmiotowego wniosku zobowiązany jest złożyć oświadczenie, potwierdzające posiadanie wkładu własnego na realizację zadania.
 10. Beneficjent dotacji zostanie poinformowany o udostępnieniu promesy wstępnej niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia jej udostępnienia w Aplikacji Polski Ład.
 11. Podpisanie umowy Beneficjenta dotacji z Wykonawcą prac (robót) nastąpi w terminie do 30 dni, licząc od dnia udostępnienia Powiatowi Iławskiemu promesy inwestycyjnej. Niedotrzymanie terminu jest jednoznaczne z rezygnacją z dofinansowania.
 12. Beneficjent dotacji zostanie poinformowany o udostępnieniu promesy inwestycyjnej niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia jej udostępnienia
  w Aplikacji Polski Ład.

 

V. POSTĘPOWANIE ZAKUPOWE.

 1. Beneficjent dotacji zobowiązuje się do ogłoszenia postępowania zakupowego w ciągu 12 miesięcy od dnia udostępnienia Powiatowi Iławskiemu promesy wstępnej, jednak nie wcześniej niż w dniu przyjęcia uchwały przez Radę Powiatu Iławskiego o udzieleniu dotacji.
 2. Beneficjent dotacji musi ogłosić postępowanie zakupowe, które umożliwi składanie ofert
  na wykonanie prac przy zabytku jak najszerszemu kręgowi zainteresowanych wykonawców. Beneficjent dotacji zapewnia zgodność postępowania zakupowego z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 3. Przed podpisaniem umowy z Powiatem Beneficjent dotacji przedkłada harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający etapy realizacji inwestycji zgodne z transzami wypłacanymi w ramach RPOZ.

 

VI. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 1. Podpisanie umowy z Wykonawcą zadania powinno nastąpić w terminie zgodnym
  z warunkami określonym w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków.
 2. Zadanie będzie zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 

VII. ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU WNIOSKÓW

Informacja o przyjęciu wniosku i zgłoszeniu go do dofinansowania zostanie przekazana na adres wskazany we wniosku oraz na stronie Starostwa Powiatowego w Iławie.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dodatkowych informacji na temat naboru udziela:

– Leszek Browarski, tel. 89 649 07 71

Szczegóły Rządowego Programu Odbudowy Zabytków znajdują się w poniżej wskazanej lokalizacji:

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

https://www.gov.pl/web/premier/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow


LINKI:

Uchwała Zarządu – nabór wniosków na dotacje na zabytki 2023.02.22

Druk wniosku

Nabór na dotacje do zabytków – ogłoszenie2023.03.09