Uchwała Nr  190/617/21 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 5 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r.

  Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 945),  art. 4 ust. 1 pkt 1b) i 22a), art. 13 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.), Zarząd Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje:

  • 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
  • 2. Ogłoszenie o konkursie zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu iławskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik do uchwały.
  • 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

  1. Bartosz Bielawski
  2. Marek Polański
  3. Maciej Rygielski
  4. Marian Golder
  5. Grażyna Taborek

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY:

2. Załącznik do uchwały

KLAUZULA INFORMACYJNA:

3. Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych