Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 191/619/21 z dnia 12 października 2021 r. zdecydował o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia na 2022 r. wysokości opłat  za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym.  1. Cel konsultacji

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii  organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacji.

  1. Przedmiot konsultacji

Projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym na rok 2022.

  1. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Termin rozpoczęcia konsultacji wyznaczono na 13 października 2021 roku. Opinie, wnioski i uwagi należy przedłożyć w terminie 7 dni od dnia konsultacji.

  1. Forma konsultacji

Konsultacje odbędą się w formie udostępnienia projektu aktu prawa miejscowego w celu złożenia przez organizacje pozarządowe opinii,  wniosków i uwag na zasadach określonych w § 8 Regulaminu konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i  o wolontariacie,  projektów aktów prawa miejscowego.

Sugestie proszę składać na piśmie, faksem na nr (89) 649-66-00 lub drogą elektroniczną na adres: komunikacja@powiat-ilawski.pl

  1. Zasięg terytorialny konsultacji

W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu iławskiego i prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych do udziału w konsultacjach.

Informacji udziela Dyrektor Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Iławie – Anna Nikczeńska, tel. (89) 649-07-30.

Projekt uchwały do pobrania:

Uchwała Rady – opłaty za holowanie pojazdów na 2022


STAROSTA

/-/ Bartosz Bielawski