Wydział Ochrony Środowiska ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Iławskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 1. W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (Dz. U. z 2019r., poz. 688), Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 40/165/19 z dnia
  28 maja 2019r. przekazuje do konsultacji projekt „Uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Iławskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej”, stanowiący załącznik
  do niniejszego ogłoszenia.
 2. Ustala się następujące terminy konsultacji:
  • zakończenie: 05.06.2019r.
  • rozpoczęcie: 30.05.2019r.
 3. Konsultacje przeprowadzone będą w formie udostępnienia projektu uchwały poprzez wyłożenie
  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie (Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój 313), zamieszczenia na stronie internetowej powiatu (www.powiat-ilawski.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Iławie, w celu złożenia przez organizacje pozarządowe opinii, wniosków i uwag.                                                                                                                                                                                            Wszelkie uwagi oraz ewentualne propozycje zmian w formie pisemnej należy kierować w terminie do dnia zakończenia konsultacji tj. do 05.06.2019r. (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Iławie), na adres: Zarząd Powiatu Iławskiego14-200 Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 2a.   
 4. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie, działającymi na terenie powiatu iławskiego i na rzecz mieszkańców powiatu iławskiego. Organizacje pozarządowe są zobowiązane wraz z wniesieniem uwag lub propozycji zmian, wskazać treść statutu, z której wynika, iż projekt przedmiotowej uchwały obejmuje dziedzinę dotyczącą działalności statutowej organizacji.
 5. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Włodzimierz Harmaciński – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Iławie, ul. Gen. Wł. Andersa 2a, 14-200 Iława, tel. 89 649 07 78, e-mail: ochrona@powiat-ilawski.pl.  Załącznik – projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych
  z budżetu Powiatu Iławskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
  .

Starosta Powiatu Iławskiego

/-/ Bartosz Bielawski

Projekt uchwały