W czwartek 20 czerwca 2024 roku, o godz. 12:00, odbędzie się III Sesja Rady Powiatu Iławskiego.Porządek obrad przewiduje m. in.:

 1. Złożenie ślubowania przez Radnego.
 2. Sprawozdanie Starosty Powiatu Iławskiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie za 2023 rok wraz z wykazem potrzeb na rok 2024.
 4. Przyjęcie informacji dot. oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie iławskim za 2023 rok.
 5. Przyjęcie sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie iławskim za 2023 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie.
 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Iławskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Iławski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia realizacji zadania Gminie Wiejskiej Iława.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Powiatu Iławskiego do Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Iławie i włączenia jej do Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Iławie do Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2024 rok.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2024-2036.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.