Zapraszamy osoby w wieku 15-29 lat do udziału w pierwszym konkursie grantowym w ramach „Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Inicjatyw Młodzieżowych”, w którym można uzyskać do 10 tysięcy złotych na realizację inicjatyw aktywizujących młodych ludzi.



Wniosek o grant mogą złożyć co najmniej 3 osoby działające w młodzieżowej radzie gminy/powiatu, sejmiku młodzieżowym, samorządzie uczniowskim szkoły ponadpodstawowej lub w organizacji młodzieżowej przy uczelni wyższej. Warunkiem jest nawiązanie współpracy z organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dofinansowanie będą mogły uzyskać wnioski zakładające aktywne zaangażowanie młodych ludzi w rozwiązywanie problemów oraz zaspokajanie potrzeb ich środowiska. Preferowane będą działania służące podnoszeniu kompetencji członków organizacji młodzieżowych i ich opiekunów, a także projekty rozwijające wolontariat.

 

Nabór wniosków o granty potrwa od 13 do 31 maja 2024 r.

Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu konkursowym:

https://www.eswip.pl/aktualnosci/1120,granty-dla-inicjatyw-mlodziezowych