W czwartek 23 maja 2024 r. w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbyła się Konferencja Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego, która podzielona była na dwie części: sprawozdawczą oraz informacyjną. Uczestniczyli w niej przedstawiciele ponad 40 organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego z Powiatu Iławskiego.Konferencję poprowadziła Maria Jaworska – Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Iławie, natomiast uroczystego otwarcia  i  przywitania gości dokonał Jarosław Piechotka, Członek Zarządu Powiatu Iławskiego.

W Konferencji uczestniczyło ponad 40 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu iławskiego. W części sprawozdawczej dyrektor Maria Jaworska przedstawiła sprawozdanie  z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”, natomiast  Wojciech Jankowski jako przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego omówił sprawozdanie z działalności Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego za rok 2023. Następnie  Wojciech Jankowski z Elbląskiego, który reprezentował także Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, przedstawił ofertę „Centrum Organizacji Pozarządowych” w roku 2024, funkcjonującego w ramach  zadania publicznego, pn. „Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie” oraz omówił założenia konkursu grantowego dla młodych Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Inicjatyw Młodzieżowych.


 

Fot. M.Rogatty (www.powiat-ilawski.pl)