INFORMACJA O PRZYZNANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH PODMIOTOM, KTÓRE ZŁOŻYŁY OFERTY W OTWARTYM KONKURSIE OFERT W 2024 r.Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Zarząd Powiatu Iławskiego 23 stycznia 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert. Zgodnie z art. 13 ust. 3 ww. ustawy ogłoszenie zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego  w Iławie.

Zarząd Powiatu Iławskiego 05.03.2024 r. podjął uchwały o powierzeniu lub wsparciu realizacji zadań publicznych:

  1. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

a) cykl powiatowych imprez z zakresu sportu szkolnego

wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 20 000 zł

OFERENT:

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Iławie – 20 000 zł


b) cykl zajęć sportowych z zakresu futsalu

wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 10 000 zł

OFERENT:

Klub Sportowy CONSTRACT – 10 000 zł


  1. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

a)  rozwijanie świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej poprzez działania wychowawcze,
kulturalne i patriotyczne

wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 10 000 zł

OFERENT:

  Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko–Mazurska10 000 zł


b) organizacja wydarzeń kulturalnych związanych z muzyką gospel

wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 5 000 zł

OFERENT:

Stowarzyszenie Gospel nad Jeziorakiem w Iławie 5 000 zł.


Z powodu braku złożonych ofert unieważniono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

  1. zorganizowanie turnieju w koszykówkę,
  2. zorganizowanie zawodów biegowych.

 

Z powodu niespełniania przez złożone oferty wymogów zawartych w ogłoszeniu unieważniono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego:

  1. cykl wycieczek oraz spotkań związanych z kulturą i historią miasta Lubawa i Ziemi Lubawskiej,
  2. organizacja spotkań kulturalnych o zasięgu powiatowym mających na celu promocję twórczości kulturalnej (teatr, muzyka, literatura).

                                                                    www.powiat-ilawski.pl