Zarząd Powiatu Iławskiego działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zwanej dalej „ustawą”, ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych. Konkursy ofert obejmują realizację następujących zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.Termin na złożenie oferty w generatorze wniosków „WITKAC” upływa 05.04.2024 r. Wersję papierową oferty wydrukowaną z generatora „WITKAC” odręcznie podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Iławie, ul. Andersa 2a, 14 – 200 Iława (przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty) lub złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Iławie w godzinach pracy Starostwa w nieprzekraczalnym terminie do 08.04.2024 r. Oferty należy przesłać lub składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert 2024 r.” wraz z tytułem zadania, którego dotyczy oferta i z nazwą oferenta(-ów).

Na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa  narodowego przeznacza się kwotę 6 000 zł.

  1. Tytuł zadania: Cykl wycieczek oraz spotkań związanych z kulturą i historią miasta Lubawa i Ziemi Lubawskiej (należy wpisać w części III pkt 1 oferty)

a) Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wsparcia
lub powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie realizacji zadania.

b) Organizacja może zapewnić udział wkładu własnego w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji, w tym udział wkładu finansowego i wkładu niefinansowego.
Wysokość deklarowanego wkładu własnego będzie miała wpływ na pozycję oferty
w opinii komisji konkursowej.

c) Celem realizacji zadania jest poszerzenie wiedzy na temat kultury i historii miasta Lubawa i Ziemi Lubawskiej.

d) Zadanie powinno polegać na organizacji cyklu wycieczek oraz spotkań związanych z kulturą i historią miasta Lubawa i Ziemi Lubawskiej.

e) Adresaci zadania: mieszkańcy powiatu iławskiego.

f) Na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości: 3 000 zł. Koszty zadań tego samego rodzaju w roku 2023: 4300,10 zł, w tym dotacja w wysokości 3 000 zł.

g) Przy realizacji zadania organizacja zobowiązana jest stosować zasady wynikające  z  ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi  potrzebami (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2240). W umowie z organizacją zostaną   zawarte postanowienia dot. tej ustawy.

h) Termin realizacji zadania: rozpoczęcie nie wcześniej niż 01.06.2024 r. zakończenie najpóźniej 31.10.2024 r.

i) Minimalny zakres zakładanych rezultatów (wypełnienie części III pkt 6 formularza oferty – tabela: „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego” jest obowiązkowe):

– organizacja 3 wycieczek/spotkań,

– liczba uczestników wycieczek/spotkań – minimum 60 osób.

UWAGA: brak uzupełnienia tabeli skutkuje nierozpatrzeniem oferty.

Wskazany powyżej zakres rezultatów jest minimalny co oznacza, że można go rozszerzyć.

Skala zakładanych rezultatów będzie miała wpływ na pozycję oferty w opinii Komisji Konkursowej.

  1. Tytuł zadania: Organizacja spotkań kulturalnych o zasięgu powiatowym mających na celu promocję twórczości kulturalnej (teatr, muzyka, literatura) (należy wpisać w części III pkt 1 oferty)

a) Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wsparcia lub powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie realizacji zadania.

b) Organizacja może zapewnić udział wkładu własnego w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji, w tym udział wkładu finansowego i wkładu niefinansowego. Wysokość deklarowanego wkładu własnego będzie miała wpływ na pozycję oferty  w opinii komisji konkursowej.

c) Celem realizacji zadania jest edukacja kulturalna mieszkańców powiatu iławskiego oraz promocja twórczości kulturalnej (teatr, muzyka, literatura).

d) Zadanie powinno polegać na organizacji spotkań, działań o zasięgu powiatowym, mających na celu promocję twórczości kulturalnej (teatr, muzyka, literatura).

e) Adresaci zadania: mieszkańcy powiatu iławskiego.

f) Na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości: 3 000 zł. Koszty zadań tego samego rodzaju w roku 2023: zadanie nie było realizowane.

g) Przy realizacji zadania organizacja zobowiązana jest stosować zasady wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2240). W umowie z organizacją zostaną zawarte postanowienia dot. tej ustawy.

h) Termin realizacji zadania: rozpoczęcie nie wcześniej niż 01.06.2024 r. zakończenie najpóźniej 30.09.2024 r.

i) Minimalny zakres zakładanych rezultatów (wypełnienie części III pkt 6 formularza oferty – tabela: „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego” jest obowiązkowe, brak uzupełnienia skutkuje odrzuceniem oferty):

– organizacja 3 wydarzeń skierowanych do mieszkańców powiatu iławskiego,

– liczba uczestników wydarzeń – minimum 90 osób.

UWAGA: brak uzupełnienia tabeli skutkuje nierozpatrzeniem oferty.

Wskazany powyżej zakres rezultatów jest minimalny co oznacza, że można go rozszerzyć.

Skala zakładanych rezultatów będzie miała wpływ na pozycję oferty w opinii Komisji Konkursowej.

ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSÓW ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZNIKACH:

Uchwała Zarządu – konkurs na zadania publ. kultura 2024.03.12

Załącznik do uchwały ogł konkursu 12.03.2024

Klauzula informacyjna – otwarty konkurs ofert