Informujemy o przyznaniu środków finansowych podmiotom,które złożyły oferty w otwartych konkursach ofert w 2024 r. w zakresie zadań będących w kompetencji Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Iławie.Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 23 stycznia 2024 r. Zarząd Powiatu Iławskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. Zgodnie  z art. 13 ust. 3 ustawy ogłoszenie zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie. 5 marca 2024 r. Zarząd Powiatu Iławskiego podjął uchwały o wsparciu
i powierzeniu realizacji zadań publicznych następującym podmiotom:

  1. z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego:

 PROPAGOWANIE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI ZA KIEROWNICĄ

wysokość przyznanych środków publicznych – 4 000,00 zł

oferent: Grupa Rajdowa LRACING


  1. z zakresu ratownictwa i ochrony ludności:

ZAPEWNIENIE BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU NA JEZIORZE JEZIORAK

wysokość przyznanych środków publicznych – 20 000,00 zł

oferent: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego

JAK BEZPIECZNIE WYPOCZYWAĆ NAD WODĄ – DZIAŁANIA EDUKACYJNE  I PROFILAKTYCZNE

wysokość przyznanych środków publicznych – 4 000,00 zł

oferent: Stowarzyszenie Wspierania Ratownictwa Wodnego w Iławie