O istocie pracy w życiu osób z niepełnosprawności napisałem już całkiem sporo. W felietonie „Co oznaczają specyficzne środki w kontekście niedyskryminacji” z sierpnia 2023 roku przybliżyłem Wam 27. artykuł Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami zatytułowany – „Praca i zatrudnienie”. Przepis ten stwierdza jasno, że – jako osoby z niepełnosprawnościami – mamy prawo do pracy na równi z innymi ludźmi, jak również prawo do możliwości zarabiania na własne życie. W praktyce nie jest to jednak takie proste i oczywiste.Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w końcówce czerwca 2023 roku liczba pracujących osób z niepełnosprawnościami w gospodarce narodowej wyniosła 477,4 tys. W stosunku do stycznia tego samego roku nastąpił tutaj wzrost o 1,2 proc. W województwie warmińsko-mazurskim ilość pracujących osób z niepełnosprawnościami była taka sama w czerwcu, co w styczniu wspomnianego roku – od 3.1 do 4 proc., z czego połowę stanowiły kobiety.

W związku z powyższym warto przyjrzeć się temu, co osobom z niepełnosprawnościami ma do zaoferowania Powiat Iławski.

Propozycje Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie dla osób z niepełnosprawnościami

Do Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie wpływają oferty dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności Na dzień 5 lutego 2024 roku PUP dysponował czterema takimi ofertami – trzy oferty pracy dla pracowników ochrony i jedna dla pracownika gospodarczego. Jak zaznacza Mirosław Lorkowski, pośrednik pracy, pracodawca przy składaniu oferty dla osoby z orzeczoną niepełnosprawnością nie może mieć wymagań co do jej stopnia – znacznego, umiarkowanego czy lekkiego.

PUP w Iławie oferuje nam – osobom z niepełnosprawnościami również pomoc pośrednika pracy. Przedstawia on aktualne oferty zatrudnienia, informuje o giełdach pracy oraz możliwości skorzystania z innych form pomocy, które proponuje urząd. Do dyspozycji jest także doradca zawodowy, który może pomóc chociażby w wyborze lub zmianie zawodu, określeniu kompetencji zawodowych, zaplanowaniu drogi zawodowej czy też w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych. Ofertę tę znajdziecie także w filiach iławskiego PUP – w Lubawie, Zalewie, Suszu i Kisielicach.

Jedną z form wsparcia, jaką oferuje Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, jest staż, który pozwala bezrobotnej i poszukującej pracy osobie z niepełnosprawnością nabyć praktyczne umiejętności, niezbędne do wykonywania pracy, zadań związanych z jej miejscem, bez nawiązywania stosunku pracy między pracodawcą a osobą na niego skierowaną. Nie może być on krótszy niż trzy miesiące, a osoba, która się go podjęła nie może pracować więcej niż 8 godzin na dobę i 40 godzin w tygodniu. W przypadku stażystki/stażysty ze znacznym i/lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności jest to odpowiednio 7 i 35 godzin. Podczas stażu uzyskujesz prawo do stypendium wypłacanego przez urząd pracy, którego wysokość wynosi 120 proc. kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Przysługuje Ci ono także za czas udokumentowanej niezdolności do pracy, o ile przypada ona w czasie odbywania stażu. Za każde 30 dni przepracowane w ramach stażu masz prawo do 2 dni wolnego.

PUP w Iławie wspiera osoby z niepełnosprawnością również poprzez przyznawanie dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz szkolenia.

Dotacja na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością, która ma ambicje i pomysł na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, możesz otrzymać dotację na jej rozpoczęcie z Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie. Finansowana jest ona ze środków PFRON i – poza wspomnianą działalnością gospodarczą – obejmuje także działalność rolniczą oraz wniesienie wkładu własnego do spółdzielni socjalnej.

Żeby taką dotację otrzymać, musisz spełnić dwa warunki:

 1. powinnaś/powinieneś być osobą z niepełnosprawnością;
 2. zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, która nie pozostaje w zatrudnieniu.

Uzyskanie dotacji na własną działalność gospodarczą jest możliwe, o ile nie korzystałaś/korzystałeś wcześniej z innych środków publicznych, które zostały dedykowane temu celowi. Wystąpić można o nią jedynie wtedy, gdy minie co najmniej rok od momentu zaprzestania prowadzenia poprzedniej działalności gospodarczej lub ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej.

Jaka jest wysokość dotacji?

Zależy ona od tego, na jaki okres jako osoba z niepełnosprawnością zobowiążesz się do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej:

 • w przypadku zobowiązania przez okres co najmniej 12 miesięcy – wysokość dotacji nie będzie wyższa niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia;
 • w przypadku zobowiązania przez okres co najmniej 24 miesięcy – wysokość dotacji będzie wynosiła od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

W celu otrzymania dotacji musisz:

 • złożyć wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie, który znajdziesz na jego stronie internetowej;
 • zobowiązać się do prowadzenia działalności gospodarczej bądź członkostwa w spółdzielni socjalnej, nieprzerwalnie przez co najmniej 12 lub 24 miesiące.

Podczas rozpatrywania wniosku bierze się chociażby pod uwagę przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki. Istotna jest również kalkulacja wydatków na rozpoczęcie działalności w ramach środków, o które wnioskujesz. Przy ocenie wniosku decydujące są także Twoje umiejętności i kwalifikacje, jak też wysokość środków własnych, które jesteś gotowa/gotowy przeznaczyć na rozpoczęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

W sytuacji, gdy wniosek otrzyma ocenę pozytywną, odbywa się na ogół negocjowanie warunków umowy, a następnie jej podpisanie. Zawiera ona zasady wydatkowania i rozliczania pieniędzy z dotacji. Należy w tym miejscu podkreślić, że rejestracji działalności gospodarczej dokonuje się dopiero po przyznaniu dotacji na jej rozpoczęcie. W przypadku nie zachowania takiej kolejności Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może nie rozpatrzeć wniosku o przyznanie środków finansowych.

Oferta szkoleniowa PUP w Iławie dla osób z niepełnosprawnościami

Jeśli jako osoba z niepełnosprawnością, zamieszkująca na terenie Powiatu Iławskiego, jesteś zarejestrowana/zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Iławie jako osoba poszukująca pracy i niezatrudniona, możesz otrzymać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowanie na pokrycie kosztów szkoleń, badań lekarskich lub psychologicznych oraz szkoleń na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych.

Będąc osobą z niepełnosprawnością, która poszukuje pracy, a jednocześnie mieszkanką/mieszkańcem Powiatu Iławskiego, możesz otrzymać dofinansowanie ze środków PFRON na pokrycie kosztów szkolenia, do których zaliczają się:

 • należność, która przysługuje podmiotowi prowadzącemu szkolenie;
 • koszt ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków;
 • koszt zakwaterowania i wyżywienia;
 • koszt przejazdu na szkolenia;
 • koszt usług tłumacza języka migowego, lektora dla osób z niepełnosprawnością wzroku lub osoby, która towarzyszy Ci z racji Twojej niepełnosprawności ruchowej w stopniu znacznym;
 • koszt niezbędnych badań lekarskich, psychologicznych, diagnostycznych i usług rehabilitacyjnych.

Jako osoba z niepełnosprawnością, na podstawie wydanego przez PUP w Iławie skierowania, musisz pokryć koszt takiego szkolenia z własnych środków finansowych. Dopiero w przypadku stwierdzenia u Ciebie braku przeciwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w szkoleniu możesz otrzymać zwrot poniesionego na niego kosztu.

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie może wydać Ci skierowanie na szkolenie, które będzie trwało nie dłużej niż 36 miesięcy. Może to zrobić z własnej inicjatywy, na podstawie orzeczenia właściwego organu lub w oparciu o złożony przez Cebie wniosek, w którym zostanie uzasadniona jego celowość. Musi zostać spełniony jeszcze jeden warunek, czyli brak kwalifikacji zawodowych, konieczność zmiany kwalifikacji w związku z brakiem propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub utraty zdolności do pracy w dotychczasowo wykonywanym zawodzie.

Stypendium za szkolenie nie będzie Ci przysługiwało, jeżeli jego koszt przekroczy 100 proc. dofinansowania (jednak nie więcej niż wyznaczy urząd). Musi być ono jednak przyznane na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku przez specjalistę ds. rozwoju zawodowego, specjalistę ds. programów, a w szczególnych przypadkach przez doradcę zawodowego. Wniosek taki musisz złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.

Koszty szkolenia nie zostaną Ci naliczone, jeśli nie ukończysz go z własnej winy. Jedynym akceptowalnym powodem takiej sytuacji może być podjęcie przez Ciebie pracy.

Jak zatem widzimy, Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, którego siedziba znajduje się przy ulicy 1 Maja 8b (jego Filia w Lubawie przy ulicy Fijewo 73, filia w Suszu przy ulicy Iławskiej 40, filia w Kisielicach przy ulicy Polnej 1, natomiast filia w Zalewie przy ulicy Traugutta 4) ma dosyć atrakcyjną ofertę dla osób z niepełnosprawnościami, z której niewątpliwie warto skorzystać. W tym celu możecie zajrzeć na stronę PUP w Iławie – ilawa.praca.gov.pl. Znajdziecie tam chociażby odpowiednie numery telefonu oraz adres e-mail: olil@praca.gov.pl.

Aktywność zawodowa dostarcza nam zatem wiele korzyści – i to nie tylko w wymiarze finansowym. Warto więc o nią zabiegać. Zgadzacie się ze mną? Jak zawsze, czekam na Wasze maile. 😊

Wojciech Kaniuka, wojciech.kaniuka@powiat-ilawski.pl