Informujemy o przyznaniu środków finansowych podmiotom, które złożyły oferty w otwartych konkursach ofert  w 2024 r. w zakresie zadań będących w kompetencji wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Iławie.INFORMACJA O PRZYZNANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH PODMIOTOM, KTÓRE ZŁOŻYŁY OFERTY W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT W 2024 r. W ZAKRESIE ZADAŃ BĘDĄCYCH W KOMPETENCJI WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO, SPRAW OBYWATELSKICH, ZDROWIA  I BEZPIECZEŃSTWA.

 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 23 stycznia 2024 r. Zarząd Powiatu Iławskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. Zgodnie  z art. 13 ust. 3 ustawy ogłoszenie zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie. 27 lutego 2024 r. Zarząd Powiatu Iławskiego podjął uchwały o wsparciu realizacji zadań publicznych następującym podmiotom:

 

  1. z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej
    w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

 

„Z PROFILAKTYKĄ NA TY” DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA

wysokość przyznanych środków publicznych – 4 000,00 zł

oferent: Stowarzyszenia Iławski Klub Amazonki  

DZIAŁANIA INFORMACYJNO – PROFILAKTYCZNE W ZAKRESIE PROMOCJI  I OCHRONY ZDROWIA, ZAPOBIEGANIE WADOM I CHOROBOM OCZU

wysokość przyznanych środków publicznych – 3 000,00 zł

oferent: Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski, Koło Iława

  1. z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

 

PUNKT WCZESNEJ INTERWENCJI

wysokość przyznanych środków publicznych – 12 000,00 zł

oferent: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie

  1. z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

 WSPARCIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W REALIZACJI DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE DOBRA WSPÓLNEGO

wysokość przyznanych środków publicznych – 4 000,00 zł

oferent: Stowarzyszenie Przystań

 

DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE TECHNICZNIE, SZKOLENIOWO, INFORMACYJNIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ PODMIOTY WYMIENIONE W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

wysokość przyznanych środków publicznych – 11 000,00 zł

oferent: Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

  1. z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:

 

ZORGANIZOWANIE ZAJĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH DLA OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM

wysokość przyznanych środków publicznych – 3 000,00 zł

oferent: Stowarzyszenie Iławscy Seniorzy

UNIEWAŻNIONE KONKURSY OFERT

Z POWODU NIEZŁOŻENIA OFERT UNIEWAŻNIONO KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ:

  1. z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej
    w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej:

 

PROPAGOWANIE I WSPIERANIE TRZEŹWOŚCI OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 2.500,00 zł