Zarząd Powiatu Iławskiego działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zwanej dalej „ustawą”, ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych, m.in. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. [Szczegóły w załącznikach].UCHWAŁA ZARZĄDU:

Uchwała Zarządu – konkurs na zadania publ. sport kultura 2024.01.23

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY:

Załącznik do uchwały ogł konkursu sport, kultura 23.01.2024

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Klauzula informacyjna – otwarty konkurs ofert


Termin na złożenie oferty w generatorze wniosków „WITKAC” upływa 16.02.2024 r. Wersję papierową oferty wydrukowaną z generatora „WITKAC” odręcznie podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Iławie, ul. Andersa 2a, 14 – 200 Iława (przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty) lub złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Iławie w godzinach pracy Starostwa w nieprzekraczalnym terminie do 19.02.2024 r.Oferty należy przesłać lub składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem Otwarty konkurs ofert 2024 r.” wraz z tytułem zadania, którego dotyczy oferta i z nazwą oferenta(-ów).