W czwartek 25 stycznia 2024 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się LIII Sesja Rady Powiatu Iławskiego. Początek godz. 12:00.Porządek obrad przewiduje m. in.:

  1. Przyjęcie informacji Powiatowego Szpitala Wł. Biegańskiego w Iławie dotyczącej zbycia aktywów trwałych za rok 2023.
  2. Przyjęcie sprawozdania Starosty Powiatu Iławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2023 rok.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Iławskim na lata 2024-2026.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Cennika usług Portu Śródlądowego w Iławie
  5.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Iławskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2024.
  7.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Iławskiego na lata 2024-2036.