Powiatowi Iławskiemu udostępniona została promesa wstępna w wysokości 8.000.000,00 zł dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1307 N Susz – Jerzwałd – Dobrzyki – Zalewo”, planowanego do realizacji w ramach ósmej edycji Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni i zjazdów wraz z prawidłowym odwodnieniem i oznakowaniem oraz uporządkowanie pasa drogowego łącznie ze wzmocnieniem poboczy. Inwestycja przyczyni się do upłynnienia ruchu i poprawy bezpieczeństwa jej użytkowników, a co za tym idzie zwiększenia komfortu z jej korzystania. W ramach zadania zaplanowano rozbudowę odcinka drogi nr 1307N Susz – Jerzwałd – Dobrzyki – Zalewo na trasie pomiędzy miejscowościami Olbrachtówko i Jerzwałd. Odcinek położony jest wśród zabudowy jednorodzinnej i zagrodowo – mieszkaniowej oraz wśród pól uprawnych i lasów. Droga posiada nawierzchnię bitumiczną, która jest w bardzo złym stanie technicznym, ograniczona nieutwardzonymi poboczami, po których poruszają się piesi. Nawierzchnia drogi jest w znacznym stopniu wyeksploatowana – nierówna (miejscami całkowicie skruszona) i pofałdowana, posiada liczne spękania, jest odkształcona w profilu poprzecznym i podłużnym, co świadczy o miejscowej utracie nośności, krawędzie jezdni są połamane. W drodze występują koleiny oraz dziury, w których tworzą się zastoiska wody. Pobocza są rozjeżdżone, rowy przydrożne zamulone.

Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni i zjazdów wraz z prawidłowym odwodnieniem i oznakowaniem oraz uporządkowanie pasa drogowego łącznie ze wzmocnieniem poboczy. Inwestycja przyczyni się do upłynnienia ruchu i poprawy bezpieczeństwa jej użytkowników, a co za tym idzie zwiększenia komfortu z jej korzystania. W ramach zadania planuje się m.in. wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych; wykonanie poszerzenia i nowej nawierzchni jezdni, przebudowę zjazdów i skrzyżowań, poprawę odwodnienia; zmianę istniejącej organizacji ruchu oraz remont rowów. Realizacja zdania poprawi dostępność gospodarczą, społeczną i kulturową ludności wiejskiej mieszkającej przy remontowanym odcinku drogi oraz okolicznych wsi. Droga 1307N stanowi dojazd mieszkańców tych terenów do dwóch miejscowości gminnych tj. Susza i Zalewa. Poprawa stanu drogi sprzyjać będzie warunkom do lepszego zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej, w szczególności w obszarze ochrony zdrowia, edukacji i administracji publicznej, poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej do instytucji świadczących usługi publiczne. Co istotne droga 1307N posiada połączenie z drogami wyższej kategorii tj. początek drogi znajduje się w  Suszu na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 521 prowadzącą w kierunku Iławy, Dzierzgonia i Malborka oraz Prabut i Kwidzyna. W  Zalewie droga Nr 1307N łączy się z drogą wojewódzką nr 519, która ma bezpośrednie połączenie z drogą ekspresową S7, co otwiera mieszkańców powiatu na Gdańsk i Warszawę oraz dalej na południe naszego kraju. Inwestycja umożliwi mieszkańcom bezpieczny dojazd zarówno na terenie samego powiatu, jak i w połączeniu z drogami wojewódzkimi i krajowymi do innych części kraju. W rezultacie obszary o słabej dostępności w procesy gospodarcze i rozwojowe zostaną połączone z obszarami zapewniającymi zatrudnienie i zdobywanie wykształcenia, stanowiąc impuls rozwojowy, by nastąpiło ożywienie gospodarcze terenów wiejskich – wykluczonych społecznie.


loga

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 8.425.000,00 zł

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 425.000,00 zł

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5,04 %

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 8.000.000,00 zł