Wyczekiwana, nowoczesna pracownia gastronomiczna w Zespole Szkół w Lubawie. Fot. ZS Lubawa


Samorząd Powiatu Iławskiego zakończył realizację projektu  pn. „Wyposażenie szkół zawodowych powiatu iławskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK”. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Osi priorytetowej 9 – „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”, Działania 9.3 – „Infrastruktura edukacyjna”, Poddziałania 9.3.1 – „Infrastruktura kształcenia zawodowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt odnosi się do dążenia przez samorząd powiatowy do poprawy warunków kształcenia zawodowego młodzieży.W ramach projektu wsparte zostały dwie szkoły, które prowadzą kształcenie zawodowe tj. Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie oraz Zespół Szkół w Lubawie. W projekcie przewidziano wsparcie w wyposażenie pracowni kształcenia praktycznego w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK. W Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie
w Iławie wsparte zostały dwie pracownie sprzedaży/projektowania kampanii reklamowej (443 282,10 zł), natomiast w Zespole Szkół w Lubawie wsparta została pracownia gastronomiczna (102 825,75 zł) oraz pracownia komputerowa (346 505,82 zł) przeznaczona do nauki zawodów: technik logistyk, technik rachunkowości, technik elektryk, technik robotyk, mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej, mechanik pojazdów samochodowych.

Zakończenie realizacji projektu pn. „Wyposażenie szkół zawodowych powiatu iławskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK”.

Wartość ogółem: 908 163,37 zł  
Dofinansowanie: 735 616,62 zł       
Wkład własny: 172 546,75 zł

Odpowiednie wyposażenie szkół w sprzęt ma ogromny wpływ na jakość kształcenia uczniów. Potencjalni pracodawcy oczekują od naszych absolwentów znajomości dostępnych na rynku rozwiązań programowych i sprzętowych. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja na rynku pracy stanowi ogromne wyzwanie dla szkół zawodowych. Z tego powodu, aby móc dobrze przygotować uczniów do wykonywania zawodu i aktywnego wyjścia na rynek pracy musimy zapewnić im dostęp do najnowszych rozwiązań i technologii, a tym samym niezbędne jest doposażenie bazy szkoły w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne. Odpowiedni, czyli taki, który będzie adekwatny dla przyszłej pracy absolwenta szkoły bowiem teoretyczna znajomość pojęć w obliczu postępującej cyfryzacji i zmieniających się trendów na rynku pracy nie wystarczy. W wyniku realizacji projektu stworzone zostaną odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć praktycznych, co będzie skutkowało lepszym efektem dydaktycznym, prowadzącym w konsekwencji do profesjonalnego przygotowania uczniów do wykonywania oczekiwanych na rynku pracy zadań zawodowych. Efekty rzeczowe projektu dostępne będą również dla osób z niepełnosprawnościami. Infrastruktura edukacyjna wpływająca na poziom kształcenia młodzieży jest istotnym determinantem jakości życia mieszkańców powiatu. Inwestycje związane z modernizacją i wyposażeniem szkół są jednym z priorytetów naszego samorządu. Realizacja projektu jest kolejnym dowodem na skuteczne wykorzystanie przez Powiat Iławski pomocy unijnej, która ma przełożenie w społeczno-gospodarczym rozwoju naszego regionu.


PRACOWNIA KOMPUTEROWA i GASTRONOMICZNA W ZESPOLE SZKÓŁ W LUBAWIE

 

Fot. Nadesłane przez ZS Lubawa


NOWE WYPOSAŻENIE DWÓCH PRACOWNI SPRZEDAŻY/PROJEKTOWANIA KAMPANII REKLAMOWYCH W ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA W IŁAWIE

mechanik doposazenie

Fot. Nadesłane przez ZS im. Konstytucji 3 Maja w Iławie


www.powiat-ilawski.pl