Powiat Iławski na podstawie umowy o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zawartej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2848N – ul. Sienkiewicza w Zalewie wraz z budową kanalizacji deszczowej”.

Całkowita wartość zadania: 3.026.431,70 zł

Dofinansowanie: 1.815.895,02 zł

Środki własne: 1.210.536,68 zł

Data zawarcia umowy: 31.10.2023 r.

Zadanie polega na poprawie stanu technicznego nawierzchni jezdni oraz chodnika, jak również  na budowie kanalizacji deszczowej wraz z wymianą znaków pionowych oraz wykonanie nowego oznakowania w miejscowości Zalewo przy ul. Sienkiewicza. Głównym celem przedsięwzięcia jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej. Inwestycja przyczyni się do upłynnienia ruchu i poprawy bezpieczeństwa jej użytkowników, a co za tym idzie zwiększenia komfortu z jej korzystania.