Informujemy, że została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Iławskim a Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania publicznego, określonego „Rządowym programem wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.”.Przyznane środki przeznaczone są na zadanie polegające na dofinansowaniu  do wynagrodzeń wraz pochodnymi od wynagrodzeń, wypłacanych od 1 czerwca  2023 r. do 31 grudnia 2023 r. zawodowym rodzinom zastępczym, prowadzącym rodzinny dom dziecka, zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.

rzadowy program

Całkowita wartość zadania: 166 620,00 zł

Wartość finansowania: 166 620,00 zł

Data podpisania umowy: 22.12.2023 r.