Informujemy o zakończeniu inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1329N Boreczno – Iława na odcinku Urowo – Iława od km 4+910 do km 16+910”.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Całkowita wartość: 25 513 982,99 zł

Dofinansowanie:  5 848 705,34 zł

Środki własne: 19 665 277,65 zł

Celem zadania było wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej. Inwestycja przyczyniła się do upłynnienia ruchu i poprawy bezpieczeństwa jej użytkowników, a co za tym idzie zwiększenia komfortu z jej korzystania.

W ramach inwestycji o łącznej długości 12 000,00 mb wykonana została nowa nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu, jak również poszerzona do szerokości 6,00 mb. Przy jezdni wykonane zostały pobocza obustronne szerokości 1,00 – 1,10 mb, zjazdy z kostki betonowej i asfaltobetonu oraz chodnik o nawierzchni z kostki betonowej. Cały odcinek został oznakowany poziomym i pionowym oznakowaniem oraz umieszczono elementy BRD.

Realizacja zadania wpłynie na rozwój  spójnej sieci dróg publicznych naszego powiatu w skali makroregionalnej poprzez poprawę połączenia drogi powiatowej 1329 N
z drogą wyższej kategorii tj. DK16, jak też w skali mikroregionalnej poprzez poprawę połączenia z drogą powiatową Nr 1194N oraz drogami gminnymi. Inwestycja wpłynie na poprawę dostępności komunikacyjnej ludności Gminy Wiejskiej Iława oraz Gminy Zalewo do Iławy – głównego ośrodka społeczno-gospodarczego Powiatu Iławskiego.