INFORMACJA O PRZYZNANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH PODMIOTOM, KTÓRE ZŁOŻYŁY OFERTĘ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT  na realizację zadania z zakresu  udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa oraz udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) 19 października 2023 r. Zarząd Powiatu Iławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2024 r. Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy ogłoszenie zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego  w Iławie. W dniu 21 listopada 2023 r. Zarząd Powiatu Iławskiego podjął uchwałę o powierzeniu realizacji zadania publicznego następującym podmiotom:

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu

Część I zadania: „Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej”

Wysokość przyznanych środków publicznych: 68 245,32 zł

__________________________________________________________________________________________________

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu

Część II zadania: „Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego”

Wysokość przyznanych środków publicznych: 68 245,32 zł


STAROSTA

/-/ Bartosz Bielawski