Ogłaszamy wynik konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia na 2024 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie.W celu poznania opinii, wniosków i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w przepisie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą  Nr  344/1044/23  z dnia 3 października 2023 r. przekazał do konsultacji projekt Uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia na 2024 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie.

W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę oraz miejsce konsultacji. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 5 października 2023 r. do 11 października 2023 r. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem przedmiotowej Uchwały zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Iławie, na stronie internetowej powiatu iławskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie. Konsultacje z zainteresowanymi podmiotami zostały przeprowadzone w formie udostępnienia projektu  uchwały w celu złożenia przez organizacje pozarządowe uwag i propozycji zmian. W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii, uwag oraz propozycji zmian do projektu Uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia na 2024r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie.

Zgodnie z przepisem § 9 ust. 2 Regulaminu konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego i z  organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego, przyjętego Uchwałą Nr XXI/159/16 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego zmienionego Uchwałą NR XXXIII/247/17 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 25 maja 2017 r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r., poz. 1563)  wyniki konsultacji są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu. Jednocześnie zgodnie z przepisem § 10 ust. 1 Regulaminu konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę organizacji pozarządowych biorących udział  w konsultacjach.


Z up. STAROSTY

/-/ Marek Polański

 WICESTAROSTA