Dnia 12 września  2023 r. Powiat Iławski podpisał z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim umowę o dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1208N Ogrodzieniec – Trupel – Laseczno – Szymbark – Gardzień na odc. od km 18+550 do km 20+538” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.Całkowita wartość: 1 611 201,60 zł

Dofinansowanie: 1 127 841,12 zł

Środki własne: 483 360,48 zł

Planowana inwestycja będzie polegała na remoncie odcinka drogi powiatowej nr 1208N Ogrodzieniec – Trupel – Laseczno – Szymbark – Gardzień o długości 1988 m. Początek planowanego do remontu odcinka znajduje się w miejscowości Ząbrowo, natomiast koniec w miejscowości Szymbark przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 521. Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni i zjazdów, uporządkowanie pasa drogowego łącznie ze wzmocnieniem poboczy oraz odtworzenie istniejących rowów przez ich odmulenie. Głównym celem przedsięwzięcia jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej. Inwestycja, poprzez poprawę parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi, przyczyni się do upłynnienia ruchu i poprawy bezpieczeństwa jej użytkowników, a co za tym idzie zwiększenia komfortu z jej korzystania. Realizacja  inwestycji pozwoli na rozwój spójnej sieci dróg publicznych w skali mikroregionalnej poprzez poprawę połączenia z drogami powiatowymi oraz w skali makroregionalnej poprzez poprawę połączenia drogi powiatowej nr 1208N z drogą wojewódzką nr 521.