Zarząd Powiatu Iławskiego, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), oraz Uchwały Nr 339/1031/23 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 5 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, określenia wysokości wadium oraz składu komisji przetargowej, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Iławskiego:

 

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka Nr 11/1, obręb nr 1 miasta Kisielice, Księga wieczysta Nr EL1I/00040059/7.

 1. Powierzchnia nieruchomości: 1,6091 ha,
 2. Opis nieruchomości:

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Powiatu Iławskiego, oznaczona numerem działki 11/1 o powierzchni 1,6091 ha, położona w obrębie nr 1 miasta Kisielice, w północno-zachodniej części miasta, w strefie peryferyjnej u zbiegu ulic Kolejowej i Szkolnej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią grunty użytkowane pod składy i magazyny, biogazownia. Nieco dalej znajdują się grunty zabudowane zabudową mieszkaniową oraz usługowo-handlową. Odległość od drogi krajowej nr 16 stanowiącej główny ciąg komunikacyjny wynosi ok. 1200 m. Kształt działki regularny, zbliżony do kwadratu. Przez teren działki przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna (ustanowiona jest służebność przesyłu) oraz przy granicy sieć kanalizacyjna, ciepłownicza
i wodociągowa. Dojazd do działki drogą asfaltową od strony ulicy Kolejowej oraz Szkolnej.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Działka nr 11/1 zlokalizowana jest w strefie oznaczonej symbolem „PSB” tj. zabudowa produkcyjna, składowa baz budowlanych i transportowych. Częściowo działka znajduje się w korytarzu magistralnych sieci infrastruktury technicznej oznaczonych symbolem „TE” tj. elektroenergetycznych oraz częściowo w strefie oznaczonej symbolem „KD” tj. drogi dojazdowe.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 624.225  zł brutto (słownie: sześćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych).
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości: 100 000  zł (słownie: sto tysięcy złotych) do dnia 15 listopada 2023 r. na konto Starostwa Powiatowego w Iławie nr 55 2030 0045 1110 0000 0166 8970 – BNP Paribas Bank Polska SA. z dopiskiem „wadium-Kisielice”. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na w/w rachunek.
 3. Minimalna wysokość postąpienia: 6 250 zł.

Przetarg odbędzie się 21 listopada 2023 r. o godzinie 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie
przy ul. Andersa 2a, sala Nr 1.

 1. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował,
  co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 3. Uchylenie się osoby, która wygrała przetarg od podpisania umowy notarialnej w określonym terminie spowoduje przepadek wadium.
 4. Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych oraz w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne należy przedłożyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki.
 5. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
 6. W przypadku osób będących w związku małżeńskim, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub w przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody  na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących ze wspólnego majątku lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art. 37 §1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1359 ze zm.).

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie, zamieszczeniu w prasie codziennej ogólnokrajowej, oraz na stronie internetowej Starostwa pod adresem: http://bip.powiat-ilawski.pl.

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Iławie,  ul. Andersa 2a, pokój nr 323 ( III piętro) tel. 649-07-59.