Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 339/1023/23 z 5 września 2023 r.  zadecydował o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w  sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu iławskiego na rok 2024. Zapraszamy przedstawicieli wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych do udziału konsultacjach. 1. Cel konsultacji

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacji.

 1. Przedmiot konsultacji

Projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu iławskiego na rok 2024.

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Termin rozpoczęcia konsultacji wyznaczono na 7 września 2023 r. Opinie, wnioski i uwagi należy przedłożyć w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji.

 1. Forma konsultacji

Konsultacje odbędą się w formie udostępnienia projektu aktu prawa miejscowego w celu złożenia przez organizacje pozarządowe opinii, wniosków i uwag na zasadach określonych w § 8 Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Sugestie proszę składać na piśmie, faxem na numer 89/649-07-05 lub drogą elektroniczną na adres: starostwo@powiat-ilawski.pl.

 1. Zasięg terytorialny konsultacji

W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu iławskiego i prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych do udziału konsultacjach.

Informacji udziela Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Iławie – Maria Jaworska (pok. 112) tel. 89/649 07 20.

 Z up. Starosty, Marek Polański, Wicestarosta


PROJEKT UCHWAŁY:

Projekt

Uchwała Nr  ……………/……………/23

Rady Powiatu Iławskiego

z dnia ……… września 2023 r.

 w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2024 za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu iławskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 714 ze zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2024 (M.P. z 2023 r. poz.781) Rada Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się opłatę za usunięcie statku lub innego obiektu pływającego w przypadkach określonych
w art. 30 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, w wysokości:

 1. rower wodny lub skuter wodny – 84 zł,
 2. poduszkowiec – 157 zł,
 3. statek o długości kadłuba do 10 m – 190 zł,
 4. statek o długości kadłuba do 20 m – 233 zł,
 5. statek o długości kadłuba powyżej 20 m – 308 zł.

§ 2. Ustala się opłatę za przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego w przypadkach określonych w art. 30 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, za każdą dobę przechowywania, w wysokości:

 1. rower wodny lub skuter wodny – 30 zł,
 2. poduszkowiec – 53 zł,
 3. statek o długości kadłuba do 10 m – 84 zł,
 4. statek o długości kadłuba do 20 m – 157 zł,
 5. statek o długości kadłuba powyżej 20 m – 233 zł.

§ 3. Opłaty ustalone w § 1 i 2 zawierają wszelkie składniki, w tym podatki.

§ 4. Stawki opłat określone w § 1 i 2 obowiązują w roku 2024.

§ 5 . 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.