W Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu powstaje Szkoła Branżowa II stopnia, która umożliwi absolwentom Branżowej Szkoły I stopnia kontynuację nauki. Jest to pierwsza publiczna szkoła w powiecie iławskim, w której od roku szkolnego 2023/24 będzie można zdobyć średnie wykształcenie, uzyskać tytuł technika, zdać maturę. Suska placówka zaprasza także na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji oraz EKA.07. Prowadzenie rachunkowości.Branżowa Szkoła II Stopnia w Zespole Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu

Kto może przystąpić do rekrutacji?

Szkoła Branżowa II Stopnia jest ofertą dla absolwentów:

 • Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie kucharz
 • Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie kucharz

Po ukończeniu w ciągu ostatnich 5 lat Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie kucharz bądź Zasadniczej Szkoły Zawodowej też w zawodzie kucharz zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, absolwent może kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych.

W Branżowej Szkole II Stopnia jest realizowana druga kwalifikacja wyodrębniona w tym zawodzie: HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Równocześnie z kształceniem zawodowym realizowane jest kształcenie ogólne przygotowujące do zdania egzaminu maturalnego.

Absolwent Branżowej Szkoły II Stopnia podczas nauki zostanie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych odpowiadających potrzebom rynku pracy:

 • oceniania jakości żywności,
 • planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia,
 • organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej,
 • wykonywania usług gastronomicznych,
 • ekspedycji potraw i napojów.

Nauczy się także organizowania i prowadzenia usług gastronomicznych, układać diety, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Absolwent powinien zdobyć umiejętności aktywnego zachowania na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pisania biznesplanu.

Osoba, która ukończy Branżową Szkołę II Stopnia posiadała będzie wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika (po zdaniu egzaminu zawodowego).


Zespół Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu zaprasza także na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji oraz EKA.07. Prowadzenie rachunkowości.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe to forma kształcenia przede wszystkim osób dorosłych i sposób na:

 • zdobycie nowego zawodu,
 • kontynuację nauki dla osób, które przerwały naukę zawodu,
 • nabycie wiedzy i umiejętności dla osób, które pracują od wielu lat w danym zawodzie, ale nie posiadają potwierdzonej kwalifikacji,
 • uzupełnienie swojego wykształcenia,
 • udoskonalenie swoich umiejętności,
 • wsparcie rozwoju swojej kariery zawodowej.

Kto może uczestniczyć w KKZ?

W kursie może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat, bez względu na posiadane wykształcenie (rozporządzenie dopuszcza również możliwość uczestnictwa w takim kursie w szczególnych przypadkach osób, które ukończyły szkołę i mają mniej niż 18 lat)

Czego się nauczysz na KKZ?

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

– projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych,

– projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych,

– projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

– rozliczania danin publicznych,

– rozliczania wynagrodzeń,

– rozliczania składek pobieranych przez ZUS.

W jakim trybie prowadzona jest nauka na KKZ?

Zajęcia prowadzone są w formie zaocznej (odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 dni).

Co daje ukończenie kursu?

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji odpowiednio INF.04/EKA.07, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin zawodowy, otrzyma świadectwo potwierdzające umiejętności w zakresie danej kwalifikacji oraz prawo do wykonywania zawodu. Ukończenie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego bez przystąpienia do egzaminu zapewnia możliwość uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, jednakże nie jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych

Co otrzymasz po ukończeniu kursu?

Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Czy w ramach KKZ można otrzymać dylom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł technika programisty/technika rachunkowości?

Osoba, która zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technika programisty/technika rachunkowości, czyli uzyska świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji:

Technik programista

INF.03. Tworzenie i   administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Technik rachunkowości

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

oraz posiada wykształcenie średnie otrzyma:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • tytuł zawodowy technika programisty/technika rachunkowości
 • prawo do wykonywania zawodu,
 • świadectwo kwalifikacji zawodowej.

  Źródło: Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu