Projekt przewiduje wsparcie Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie w postaci wyposażenia dwóch pracowni sprzedaży/projektowania kampanii reklamowej za łączną kwotę 483.710,00 zł (każda po 241.855,00 zł) oraz Zespołu Szkół w Lubawie, pracowni gastronomicznej (105.737,69 zł) i komputerowej (378.388,64 zł)


W Powiecie Iławskim rusza realizacja projektu pn. „Wyposażenie szkół zawodowych powiatu iławskiego  w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK”. 27.06.2023 r. podpisana została  umowa na dofinansowanie tego projektu. Zadanie jest realizowane w ramach Osi priorytetowej 9 – „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”, Działania 9.3 – „Infrastruktura edukacyjna”, Poddziałania 9.3.1 – „Infrastruktura kształcenia zawodowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest to kolejna ważna inwestycja realizowana na rzecz szkół prowadzonych przez Powiat Iławski.Loga projektu

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego oraz dostosowanie do potrzeb rynku pracy poprzez wyposażenie pracowni w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe z obszaru powiatu iławskiego. Projekt odnosi się do dążenia przez samorząd powiatowy do poprawy warunków kształcenia zawodowego młodzieży. Odpowiednie wyposażenie szkół w sprzęt ma ogromny wpływ na jakość kształcenia uczniów. Potencjalni pracodawcy oczekują od naszych absolwentów znajomości dostępnych na rynku rozwiązań programowych i sprzętowych. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja na rynku pracy stanowi ogromne wyzwanie dla szkół zawodowych. Z tego powodu, aby móc dobrze przygotować uczniów do wykonywania zawodu i aktywnego wyjścia na rynek pracy musimy zapewnić im dostęp do najnowszych rozwiązań i technologii, a tym samym niezbędne jest doposażenie bazy szkoły w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne. Odpowiedni, czyli taki, który będzie adekwatny dla przyszłej pracy absolwenta szkoły bowiem teoretyczna znajomość pojęć, czy mechanizmów w obliczu postępującej cyfryzacji i zmieniających się trendów na rynku pracy nie wystarczy.  Zwiększenie potencjału szkół będzie realizowane przez stworzenie w nich warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej pod kątem wyposażenia pracowni. W wyniku realizacji projektu stworzone zostaną odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć praktycznych, co będzie skutkowało lepszym efektem dydaktycznym, prowadzącym w konsekwencji do profesjonalnego przygotowania uczniów do wykonywania oczekiwanych na rynku pracy zadań zawodowych. Efekty rzeczowe projektu dostępne będą również dla osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu wsparte zostaną dwie szkoły, które prowadzą kształcenie zawodowe tj. Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie (wsparcie otrzyma Technikum) oraz Zespół Szkół w Lubawie (wsparcie otrzyma Technikum oraz Szkoła Branżowa I Stopnia). W projekcie przewidziano wsparcie w wyposażenie pracowni kształcenia praktycznego w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK. W Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie wsparte zostaną dwie pracownie sprzedaży/projektowania kampanii reklamowej za łączną kwotę 483.710,00 zł (każda po 241.855,00 zł), natomiast w Zespole Szkół w Lubawie wsparta zostanie pracownia gastronomiczna (105.737,69 zł) oraz pracownia komputerowa (378.388,64 zł) przeznaczona do nauki zawodów: technik logistyk, technik rachunkowości, technik elektryk, technik robotyk, mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej, mechanik pojazdów samochodowych. Wartości te ulegną zmianie po przeprowadzeniu postępowań  o udzielenie zamówienia publicznego.

Infrastruktura edukacyjna wpływająca na poziom kształcenia młodzieży jest istotnym determinantem jakość życia mieszkańców powiatu. Inwestycje związane z modernizacją  i wyposażeniem szkół są jednym z priorytetów naszego samorządu. Realizacja projektu jest kolejnym dowodem na skuteczne wykorzystanie przez Powiat Iławski pomocy unijnej, która ma przełożenie w społeczno-gospodarczym rozwoju naszego regionu.


Loga projektu

Projektu pn. „Wyposażenie szkół zawodowych powiatu iławskiego  w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK”

 

Wartość ogółem: 984 933,33 zł

        
Wydatki kwalifikowalne: 983 863,33 zł  

    
Dofinansowanie: 806 767,93 zł

        
Wkład własny: 178 165,40 zł


www.powiat-ilawski.pl