22 czerwca br. o godz. 12.00 odbędzie się XLVIII Sesja Rady Powiatu Iławskiego.Porządek obrad przewiduje m. in.:

 1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie za 2022 rok wraz z wykazem potrzeb na rok 2023.
 2. Przyjęcie informacji dot. oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie iławskim za 2022 rok.
 3. Przyjęcie sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie iławskim za 2022 rok”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Suszu i włączenia jej do Zespołu Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2023-2035.
 8. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Iławskiego za 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.