Renata Motylińska, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Iławie (Fot. M. Rogatty)

W tym roku, po raz kolejny, rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Powiatu Iławskiego będzie prowadzona  w systemie elektronicznym. Nabór rozpocznie się
22 maja 2023 r. (poniedziałek), wiele czynności odbywać się będzie przez Internet. System elektroniczny dostarczy Państwu informacji o ofercie szkół ponadpodstawowych, kierunkach kształcenia, pozwoli na elektroniczne wypełnienie wniosku do szkoły, monitorowanie informacji o ilości kandydatów do wybranych oddziałów.Szanowni Rodzice, Ósmoklasiści!

Wkrótce w Waszym życiu zacznie się nowy etap – nauka w szkole ponadpodstawowej.

Możecie kontynuować edukację w:

– szkole branżowej I stopnia (3-letnia),

– technikum (5-letnie),

– liceum ogólnokształcącym (4-letnie).

Rekrutacja

W tym roku, po raz kolejny, rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Powiatu Iławskiego będzie prowadzona  w systemie elektronicznym. Nabór rozpocznie się
22 maja 2023 r. (poniedziałek), wiele czynności odbywać się będzie przez Internet. System elektroniczny dostarczy Wam informacji o ofercie szkół ponadpodstawowych, kierunkach kształcenia, pozwoli na elektroniczne wypełnienie wniosku do szkoły, monitorowanie informacji o ilości kandydatów do wybranych oddziałów.

Aby skorzystać z elektronicznego systemu naboru wchodzimy na stronę: https://nabor.pcss.pl/ilawa/ Podstawową czynnością jest wypełnienie i zapisanie wniosku. W tym momencie zostanie utworzone konto w systemie Nabór (dane należy zachować do logowania!).

Jak wybrać szkołę i oddział (klasę)?

W naborze elektronicznym można wybrać dowolną liczbę oddziałów (klas)
z maksymalnie trzech szkół ponadpodstawowych naszego powiatu.

Lista preferencji to miejsce, gdzie wpisujemy w kolejności wybrane szkoły i klasy.

Na pierwszym miejscu należy wpisać tę szkołę i klasę, w której ósmoklasista najbardziej chciałby się uczyć. Będzie to szkoła tzw. pierwszego wyboru, do której trafi wniosek.

Jeśli do wybranego oddziału będzie bardzo dużo chętnych a uczniowi zabraknie punktów, aby rozpocząć tam naukę, to jego wniosek będzie rozpatrywany w kolejnej, klasie lub  w szkole, którą wybrał jako drugą, trzecią.

Złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

22 maja 2023 r. – 21 czerwca 2023 r. do godz. 15.00

Wypełniony w systemie elektronicznym wniosek należy wydrukować, i podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna, dostarczyć do szkoły, którą wskazaliśmy na pierwszym miejscu.

 

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

do 12 lipca 2023 r. do godz. 12.00

Dokumenty te, należy dostarczyć bezpośrednio do szkoły pierwszego wyboru.

Po zalogowaniu się na konto w systemie Nabór dostępna będzie opcja, dzięki której można uzupełnić złożony wniosek o oceny ze świadectwa ukończenia szkoły i wyniki egzaminu ósmoklasisty.

 

Podanie  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

14 lipca 2023 r. godz. 14.00

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły

23 czerwca 2023 r. –  20 lipca 2023 r. do godz. 15.00 – jeśli uczeń został zakwalifikowany do jednej z wybranych przez siebie szkół, musi do niej dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeżeli nie przekazał tych dokumentów wcześniej).

W ten sposób potwierdzi swoją wolę nauki w tej szkole.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

21 lipca 2023 r. do godz. 12.00

Informacje o tym, do której szkoły i oddziału (klasy) kandydaci zostali przyjęci udostępnione będą  w szkołach.

Rekrutacja do oddziału sportowego liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie

Złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

22 maja 2023 r. – 31 maja 2023 r. do godz. 15.00

Wypełniony w systemie elektronicznym wniosek należy wydrukować, i podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna, dostarczyć do szkoły.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

I termin: 1 czerwca 2023 r. – 13 czerwca 2023 r.

II termin: do 16 czerwca 2023 r. (dyrektor szkoły wyznacza II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do prób sprawności w pierwszym terminie).

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

I termin: do 15 czerwca 2023 r.

II termin: do 20 czerwca 2023 r.

 

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

do 12 lipca 2023 r. do godz. 12.00

Dokumenty te, należy dostarczyć bezpośrednio do szkoły pierwszego wyboru.

 

Podanie  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

14 lipca 2023 r. godz. 14.00

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły

23 czerwca 2023 r. –  20 lipca 2023 r. do godz. 15.00 – jeśli uczeń został zakwalifikowany do jednej z wybranych przez siebie szkół, musi do niej dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeżeli nie przekazał tych dokumentów wcześniej).

W ten sposób potwierdzi swoją wolę nauki w tej szkole.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

21 lipca 2023 r. do godz. 12.00

Szczegółowe  informacje dotyczące oferty edukacyjnej oraz rekrutacji można uzyskać bezpośrednio  w szkołach:

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie, H. Sienkiewicza 1, tel. (89) 648 56 96, strona internetowa: http://www.zsog.ilawa.pl

  • Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie, ul. M. Kopernika 8a, tel. (89) 649 13 12, strona internetowa: zsilawa.pl

  • Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie, ul. L. Mierosławskiego 10, tel. (89) 648 20 61, strona internetowa: zs-ilawa.pl

  • Zespół Szkół w Lubawie, ul. Gdańska 25, tel. (89) 645 26 31, strona internetowa: zs.lubawa.pl

  • Zespół Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu, ul. Wiejska 1, tel. (55) 278 61 98, strona internetowa: https://zssusz.pl/,

  • Zespół Szkół Rolniczych im. H. i S. Sierakowskich, ul. Daszyńskiego 12, tel. (55) 275 60 30, strona internetowa: zsr-kisielice.pl


    Renata Motylińska, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Iławie

    www.powiat-ilawski.pl (Fot. M. Rogatty)