24 maja 2023 r. w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbyła się Konferencja Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego, która podzielona była na trzy części: sprawozdawczą, szkoleniową oraz informacyjną.Konferencję poprowadziła Maria Jaworska, dyrektor Wydziału Organizacyjnego Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Iławie, natomiast uroczystego otwarcia i przywitania gości dokonał Marek Polański, Wicestarosta Powiatu Iławskiego. W Konferencji uczestniczyło ponad 20 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu iławskiego.

Omówiono sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Iławskiego  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”, które przedstawiła dyrektor Maria Jaworska. W części szkoleniowej natomiast dr Agata Błaszczyk omówiła temat: „Obowiązki organizacji pozarządowych wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018 r.  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”. W części informacyjnej Wojciech Jankowski, przewodniczący ROPPI, przedstawił współpracę pomiędzy organizacjami pozarządowymi w ramach działalności Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego. Rafał Rybnik, prezes Fundacji Cadmus, przedstawił natomiast  ofertę Centrum Organizacji Pozarządowych, które jest prowadzone w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie”.


W załączniku w formie PDF omawiane na konferencji sprawozdanie z działalności Rady:

ROPPI 2023


FOTORELACJA Z KONFERENCJI, POWIAT IŁAWSKI, 24 MAJA 2023 R.:

1kk 3k


Fot. www.powiat-ilawski.pl (M. Rogatty)