Starosta Powiatu Iławskiego ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony  na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. Mowa o działce Nr 422/19, obręb Omule, gmina Lubawa.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Starosta Powiatu Iławskiego, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344), oraz Zarządzenia Nr 363 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 listopada 2022 r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony
na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
:

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka Nr 422/19, obręb Omule, gmina Lubawa, Księga wieczysta Nr EL1I/00011187/1.

 1. Powierzchnia całej nieruchomości: 0,0514 ha,
 2. Opis nieruchomości:

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa oznaczona numerem działki 422/19 o powierzchni 0,0514 ha, położona w obrębie Omule, gmina Lubawa. Teren działki płaski i częściowo ogrodzony ogrodzeniem murowanym z kamienia oraz częściowo na działce znajduje się ogrodzenie z siatki systemowej. Na działce znajduje się budynek niemieszkalny (dawniej spichlerz służący przechowywaniu płodów rolnych, głównie zbóż) wybudowany na początku XX wieku. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne
oraz powierzchnię zabudowy 173 m2. Budynek murowany z cegły i kamienia, o niewielkich otworach okiennych, charakterystycznych dla tego typu budynków. Dach dwuspadowy, konstrukcji drewnianej, pokryty eternitem. Strop nad parterem drewniany z desek. Budynek posiada ubytki
w otworach okiennych w ogólnym złym stanie technicznym, wymagającym znacznych nakładów finansowych na remont. W pobliżu działki przebiega sieć wodociągowa, elektroenergetyczna
i telekomunikacyjna. Dojazd do działki odbywa się drogą o nawierzchni asfaltowej.

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

obszar objęty działką nr 422/19, położoną w obrębie Omule, nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubawa, teren działki nr 422/19 stanowi obszar zwartej zabudowy.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 60 000,- zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości:
  12 000,- zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) do dnia 15 czerwca 2023 r. na konto Starostwa Powiatowego w Iławie nr 55 2030 0045 1110 0000 0166 8970 – BNP Paribas Bank Polska SA. z dopiskiem „wadium-Omule”. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na w/w rachunek.
 3. Minimalna wysokość postąpienia: 600,- zł.

Przetarg odbędzie się 20 czerwca 2023 r. o godzinie 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Iławie przy ul. Andersa 2a, sala Nr 1.

I przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 9 września 2022 r.,
II przetarg w dniu 7 grudnia 2022 r., natomiast III przetarg w dniu 14 marca 2023 r. i zakończyły się
wynikami negatywnymi.

 1. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 3. Uchylenie się osoby, która wygrała przetarg od podpisania umowy notarialnej w określonym terminie spowoduje przepadek wadium.
 4. Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych oraz w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne należy przedłożyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki.
 5. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
 6. W przypadku osób będących w związku małżeńskim, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub w przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących ze wspólnego majątku lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości
  z majątku odrębnego – art. 37 §1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny
  i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1359 ze zm.).

 

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie, oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Starostwa pod adresem: http://bip.powiat-ilawski.pl.

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Iławie, ul. Andersa 2a, pokój nr 323 ( III piętro) tel. 649-07-59.


Ogłoszenie w PDF:

SKM_C224e23051512370