Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2023/2024 Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie.W roku szkolnym 2023/2024 w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie  do dyspozycji uczniów – absolwentów szkół podstawowych, będą następujące kierunki:

Technikum 5-letnie:
– Technik technologii żywności
– Technik pojazdów samochodowych
– Technik handlowiec
– Technik reklamy
– Technik hotelarstwa
– Technik żywienia i usług gastronomicznych

Branżowa Szkoła I stopnia – 3 letnia – w tym zawody:

–  ślusarz (praktyka – warsztaty szkolne)
–  stolarz, sprzedawca, piekarz, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych,
elektromechanik, kucharz, fotograf, murarz-tynkarz, blacharz samochodowy, monter
sieci i instalacji sanitarnych, fryzjer, operator maszyn i urządzeń przemysłu
spożywczego, mechanik-monter maszyn i urządzeń oraz inne zawody w zależności od
potrzeb z zatwierdzoną praktyką w zakładach pracy

Nabór prowadzi sekretariat uczniowski Zespołu Szkół (p. 211, piętro II),
nr telefonu: 89 644 83 50, e-mail: nabor.mechanik@onet.pl


Informacji nt. praktyk w zawodach innych niż ślusarz udzielają:
• Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie
• iławskie zakłady pracy (wykaz zakładów pracy jest na stronie internetowej szkoły)
• Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Iławie ul. Kościuszki 1, tel. 89 648 27 92.
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o przyjęcie do szkoły (wydrukowany z naboru elektronicznego, podpisany,
dostarczony do szkoły emailem lub wersja papierowa), kandydaci do BS I stopnia wraz
z wnioskiem o przyjęcie do szkoły składają oświadczenie o przyjęciu na praktykę
2. Trzy fotografie – podpisane na odwrocie
3. Karta zdrowia i bilans ucznia kończącego szkołę podstawową
4. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
5. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
6. Zaświadczenie lekarskie z Poradni Medycyny Pracy o przydatności do zawodu
(szkoła wydaje skierowania tylko zakwalifikowanym kandydatom do Branżowej Szkoły
I stopnia w zawodzie ślusarz oraz kandydatom do Technikum)
7. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w Branżowej Szkole I stopnia.
Ponadto Zespół Szkół prowadzi nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla
Dorosłych (na podbudowie Branżowej Szkoły I stopnia)
Wymagane dokumenty:
Podanie o przyjęcie do szkoły, 2 zdjęcia legitymacyjne, świadectwo z Branżowej Szkoły Pierwszego Stopnia lub ZSZ.

 O KIERUNKACH:       

*** TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
Absolwent zdobędzie umiejętność opracowania nowych produktów żywnościowych i technologii, organizowania i nadzorowania procesu produkcji produktów żywnościowych na powierzonym odcinku produkcji. Technolog bada nowoczesne techniki i technologie oraz opracowuje różne asortymenty produktów żywnościowych. Obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów spożywczych. Po ukończeniu szkoły technik technologii żywności wykonuje pracę w zakładach przemysłu spożywczego.

*** TECHNIK HOTELARSTWA
To zawód, który przygotowuje absolwentów do pracy w sektorze przemysłu turystycznego. Nasi uczniowie nabywają potrzebną wiedzę praktyczną odbywając praktyki zawodowe w atrakcyjnych miejscach w kraju. Zawód, który proponujemy absolwentom gimnazjum jest zawodem interesującym i przyszłościowym. Nauczysz się m.in. dobierać oferty hotelowe zgodnie z potrzebami gości; stosować instrumenty promocji usług hotelarskich; sporządzać dokumentację związaną z rezerwacją usług hotelarskich.

*** TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
To zawód związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Potrafią organizować obsługę i naprawę pojazdów samochodowych oraz ocenić stan techniczny pojazdów. Technik pojazdów samochodowych to zawód z przyszłością.

*** TECHNIK HANDLOWIEC
Absolwent będzie przygotowany do organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw, przygotowywania towarów do sprzedaży, wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży. Posiądzie również wiedzę dotyczącą prowadzenia działań reklamowych i marketingowych, organizowania i prowadzenia działalności handlowej oraz zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

*** TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Absolwent przygotowany jest do podejmowania zadań związanych z obsługą konsumenta oraz przygotowaniem imprez organizowanych przez wszystkie zakłady świadczące usługi gastronomiczne. Będzie umiał profesjonalnie przygotować wszelkiego rodzaju potrawy i napoje z zastosowaniem nowoczesnych technologii oraz planować i organizować usługi gastronomiczne. Zdobywa umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznesplanu itp.

*** TECHNIK REKLAMY
Podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie absolwenta do wykonywania usług reklamowych, prowadzenia lub uczestniczenia w projektach promocyjnych różnych instytucji i firm oraz projektowaniu graficznym. Absolwenci kierunku mogą być zatrudniani w agencjach reklamowych, biurach ogłoszeń, mediach, agencjach, studiach graficznych i drukarniach. Mogą również podjąć pracę jako specjaliści d/s kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej w prasie, radiu i telewizji lub prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

*** SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
W okresie całego 3-letniego cyklu kształcenia uczniowie zdobywają wiedzę oraz praktykę w warunkach naturalnych i rzeczywistych, a nie pozorowanej pracy; poznają nowoczesne technologie, materiały i urządzenia; tworzą więzi emocjonalne z pracodawcą oraz innymi współpracownikami w zakładzie pracy, uczą się współdziałania w grupie zawodowej oraz odpowiedzialności za uzyskiwane wyniki w pracy.
Zawody w naszej szkole: mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, kucharz, sprzedawca, cukiernik, stolarz, piekarz, elektryk, blacharz samochodowy, elektromechanik, fryzjer, krawiec, monter – elektronik, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego i inne.
Szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie do nauki przedmiotów ogólnokształcących jak i zawodowych oraz 3 sale informatyczne. W nowoczesnych pracowniach nasi nauczyciele mają możliwość bardzo dobrze przygotować uczniów do podjęcia pracy po zakończeniu edukacji oraz do zdania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie na bardzo wysokim poziomie.

MECHANIK- DOBRA SZKOŁA, DOBRY ZAWÓD, DOBRA PRACA – W MECHANIKU UCZYĆ SIĘ OPŁACA!!!

http://www.zs-ilawa.pl/rekrutacja/rekrutacja.htm