Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu zaprasza do zapoznania się z aktualną ofertą edukacyjną. Informuje także, że 26 kwietnia odbędzie się Dzień Otwarty w placówce. 

OFERTA EDUKACYJNA NA  ROK SZKOLNY  2023/2024.

 

ZDOBYCIE ZAWODU  W TECHNIKUM

ZAWÓD: TECHNIK LOGISTYK

– Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta z wykorzystaniem informacji płynących
z rynku. Do podstawowych zadań należy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców
i towarów. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Aby realizować stawiane przed nim zadania, musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu
i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem.

ZAWÓD: TECHNIK  INFORMATYK

– Technik informatyk zajmuje się nowymi technologiami w zakresie zasad gromadzenia, przekazu
i przetwarzania informacji. Do najważniejszych zadań informatyka należą umiejętności tworzenia oprogramowania i znajomość specjalistycznego języka, zarządzanie danymi i przekazywanie ich, szyfrowanie, administrowanie systemów komputerowych, projektowanie, tworzenie i zarządzanie stronami WWW oraz znajomość teoretyczna i praktyczna sprzętu komputerowego, jego składanie
i usuwanie ewentualnych usterek.

ZAWÓD: TECHNIK  EKONOMISTA

–  Technik ekonomista organizuje pracę biura firmy, oblicza wskaźniki niezbędne do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy, analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku, samodzielnie wykonuje lub organizuje zadania
w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu i przede wszystkim sprzedaży towarów i usług, dobiera i oblicza wskaźniki określające kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa.

ZAWÓD: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

– Technik Żywienia i usług gastronomicznych posiada umiejętności związane z planowaniem
i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny, urządzania zakładów gastronomicznych, umiejętnie sporządza potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Uczeń potrafi stosować nowoczesne metody zarządzania i finansowania działalności gospodarczej, fachowo i kompleksowo obsługiwać zleceniodawcę, organizować przyjęcia, projektować i aranżować wnętrza sal konsumpcyjnych.

Ogromnym atutem technikum jest zdobycie zawodu na etapie szkoły ponadpodstawowej oraz możliwość studiowania po zdaniu egzaminu maturalnego.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

– kucharz w pracowniach szkolnych. Istnieje możliwość kontynuowania nauki w naszej szkole w Branżowej Szkole II Stopnia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

– dla młodocianych pracowników (umowa z pracodawcą )zawody: rolnik, elektryk, sprzedawca, stolarz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, cukiernik, wędliniarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych i inne (w trakcie nauki uczniowie
z wysoką średnią ocen mogą otrzymać Stypendium Starosty Iławskiego)

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – jeśli interesują cię przedmioty ogólne, chcesz zdać egzamin  maturalny i dostać się na studia wybierz liceum. Przedmioty na poziomie  rozszerzonym:
język angielski, język polski, wiedza o społeczeństwie.


OFERTA EDUKACYJNA DLA DOROSŁYCH:

  • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH (zaoczne)
  • SZKOŁA POLICEALNA – technik administracji (zaoczne)
  • BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA – technik żywienia i usług gastronomicznych (zaoczne)
  • KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE – technik rachunkowości,

technik programista (zaoczne)

„BRĄZOWA SZKOŁA 2022″ – NAJLEPSZE TECHNIKA 2022 WEDŁUG MIESIĘCZNIKA „PERSPEKTYWY”

W zeszłym roku w  Rankingu Perspektywy 2022 Technikum w Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej  w Suszu uzyskało tytuł „Brązowej Szkoły 2022″, tym samym znajdując się  wśród najlepszych szkół
w kraju. W rankingu województwa warmińsko – mazurskiego uzyskaliśmy 15 miejsce. Prestiżowe rankingi Perspektyw oparte są wyłącznie na twardych danych z okręgowych komisji egzaminacyjnych,
z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) MEiN, a także komitetów głównych olimpiad. Technika oceniane były za pomocą czterech kryteriów: matury z przedmiotów obowiązkowych – 20 proc.; matury z przedmiotów dodatkowych – 30 proc. ; egzaminu zawodowego – 30 proc. sukcesów w olimpiadach – 20 proc.

PROJEKTY

Projekt „CZAS NA  ZMIANY” współfinansowany przez UE ze środków EFS

Kolejny rok szkolny w ramach projektu odbywa się realizacja kursów z zakresu: gastronomii, informatyki, ekonomii, logistyki, autoprezentacji i asertywności. Celem realizowanego projektu jest zwiększenie atrakcyjności zawodowej  (zatrudnienia) uczniów poprzez poprawę jakości kształcenia, realizację kursów powiązanych z profilem ich kształcenia oraz odbycie płatnego stażu uczniowskiego w przedsiębiorstwach działających w branżach zgodnych z profilem ich kształcenia, gdzie wykorzystywać będą  w rzeczywistych warunkach pracy nabyte podczas realizacji kursu umiejętności/kompetencje.

STYPENDIA

Uczniowie z najwyższą średnią ocen w szkole otrzymują STYPENDIA PREZESA RADY MINISTRÓW, STAROSTY IŁAWSKIEGO ORAZ  MOTYWACYJNE STYPENDIA DYREKTORA SZKOŁY.


 

 


DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI: 26  kwietnia 2023 roku o  godzinie  10:00

 


1 susz2 susz3 susz4 susz


 KONTAKT:

Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej

ul. Wiejska 1, 14 – 240 Susz

tel.  55 2786 198, fax 55 2787 232

e-mail: zssusz@wp.pl

www.zssusz.pl

http://www.facebook.com/zssusz