Fot. WOPR Iława


Starosta Powiatu Iławskiego informuje o przyznaniu środków finansowych podmiotowi, który złożył ofertę  w otwartych konkursach ofert w 2023 r., w zakresie zadań będących w kompetencji wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Iławie.Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 24 stycznia 2023 r. Zarząd Powiatu Iławskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. Zgodnie  z art. 13 ust. 3 ustawy ogłoszenie zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie. 12 kwietnia 2023 r. Zarząd Powiatu Iławskiego podjął uchwałę o powierzeniu realizacji zadania publicznego:

z zakresu:

Ratownictwa i ochrony ludności: ZAPEWNIENIE BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU NA JEZIORZE JEZIORAK

wysokość przyznanych środków publicznych – 18 000,00 zł

oferent: WOPR


 Z POWODU NIEZŁOŻENIA OFERT, UNIEWAŻNIONO KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCEGO ZADANIA: 

  1. z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego:

 

PROPAGOWANIE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI ZA KIEROWNICĄ

wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 6 000,00 zł


www.powiat-ilawski.pl

FOT. WOPR IŁAWA