Fot. MACIEJ RODZIEWICZ


Zarząd Powiatu Iławskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wnioski należy złożyć do 7 marca 2023 r. do godz. 15:00. (Szczegóły w poniższym tekście).Zarząd Powiatu Iławskiego ogłasza nabór wniosków proponowanych do zgłoszenia  do dofinansowania w formie dotacji prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie powiatu iławskiego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

I. RODZAJ ZADAŃ PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA:

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Wnioskodawca może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych
z udzieleniem przez Powiat Iławski dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (dalej: ustawa), na nakłady konieczne określone
w art. 77 ustawy przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy. Nabór stanowi podstawę do wyłonienia zadań, które Powiat Iławski, po ich pozytywnej weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (dalej: RPOZ).

W przypadku otrzymania przez Powiat Iławski dofinansowania w ramach RPOZ na realizację konkretnego zadania skierowany zostanie wniosek do Rady Powiatu Iławskiego o udzielenie dotacji, a po podjęciu uchwały udzielającej dotacji – z Wnioskodawcą tego zadania zostanie podpisana umowa o udzielenie dotacji.

Wnioski proponowane do zgłoszenia do RPOZ mogą składać właściciele zabytków położonych  na terenie Powiatu Iławskiego.

Szczegółowe informacje na temat dofinansowania w ramach RPOZ znajdują się na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/;

II. ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW W NABORZE:

 1. Podmiot uprawniony (wnioskodawca) może złożyć wniosek o udzielenie dotacji w kwocie
  do 3.500.000,00 zł;
 2. Wysokość dotacji może wynosić do 98% wartości inwestycji, w zależności od przyznanych Powiatowi Iławskiemu środków z RPOZ;
 3. Do złożenia wniosku służy formularz, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem: „Nabór wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków”,
 4. Wniosek należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Iławie przy ulicy Andersa 2a, 14-200 Iława lub przesłać drogą pocztową przesyłką poleconą (rejestrowaną) na adres: Starostwo Powiatowe w Iławie, Andersa 2a, 14-200 Iława w terminie do 07 marca 2023 r. do godz. 15:00;
 5. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta
  w Starostwie Powiatowym w Iławie lub wpływu (doręczenia) do Starostwa Powiatowego w Iławie;
 6. Wniosek powinien być wypełniony w sposób czytelny;
 7. Wniosek musi być podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.

Do wniosku należy dołączyć:  

 • dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków,
 • dokument potwierdzający posiadanie przez Wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,
 • c) dokument poświadczający prawo osoby/osób, wskazanej/wskazanych we wniosku
  do reprezentowania wnioskodawcy, składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, w tym finansowych (jeśli dotyczy)
 •  aktualny odpis z właściwego rejestru, w przypadku podmiotów tam zarejestrowanych (jeśli dotyczy),
 •  dokumentację fotograficzną zabytku ukazującą jego stan zachowania,
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz  w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 •  informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  na formularzu określonym tym rozporządzeniem,
 • h)  oświadczenie, że w przypadku otrzymania dotacji na sfinansowanie inwestycji objętej wnioskiem z innych niż powiat iławski jednostek samorządu terytorialnego w ramach RPOZ, wnioskodawca skorzysta tylko z jednej dotacji.
 1. Wnioski o dotacje niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Złożenie poprawnego pod względem formalnym wniosku o dotację nie jest równoznaczne z jej przyznaniem i nie gwarantuje również przyznania dotacji we wnioskowanej wysokości.
 3. Wnioski załatwione negatywnie nie podlegają zwrotowi.

III. ZASADY WYBORU WNIOSKÓW:

1. Zarząd Powiatu Iławskiego dokonuje wyboru wniosków z uwzględnieniem opinii przygotowanych przez Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Iławie.

2. Przy formułowaniu opinii przyjmuje się następujące kryteria oceny wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

 • dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów,
 • stan zachowania i stopień zagrożenia istnienia obiektu,
 • znaczenie obiektu dla dziedzictwa kulturowego powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem wartości historycznej lub artystycznej,
 • fakt kontynuowania prac lub robót przy obiekcie,
 • racjonalne uzasadnienie kosztów realizacji planowanych prac lub robót budowlanych,
 • wysokość zaangażowania finansowego wnioskodawcy,
 • wysokość środków pochodzących od innych podmiotów,
 1. Od rozstrzygnięcia w sprawie naboru wniosków nie przysługuje odwołanie.
 2. Zarząd Powiatu Iławskiego może odmówić Wnioskodawcy przedmiotowego wniosku wyłonionemu w naborze przyznania dotacji i podpisania umowy, w przypadku nieuzyskania przez Powiat Iławski dofinansowania w ramach RPOZ.

IV. WARUNKI PODPISANIA UMOWY O DOTACJĘ

 1. O udzieleniu dotacji decyduje w drodze uchwały Rada Powiatu Iławskiego.
 2. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy o udzielenie dotacji podpisanej (po podjęciu uchwały przez Radę Powiatu Iławskiego) pomiędzy Wnioskodawcą przedmiotowego wniosku
  a Powiatem Iławskim.
 3. Warunkiem podpisania z wnioskodawcą przedmiotowego wniosku umowy o dotację będzie uzyskanie przez Powiat Iławski promesy inwestycyjnej w ramach RPOZ.
 4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą przedmiotowego wniosku (Beneficjentem dotacji) a Powiatem Iławskim.
 5. Beneficjent dotacji zobowiązany jest wnieść wkład własny w wysokości minimum 2 % wartości zadania inwestycyjnego.
 6. Beneficjent dotacji przed podpisaniem umowy z Powiatem Iławskim zobowiązany jest
  do przedłożenia dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie inwestycyjne wskazane we wniosku o dotację.
 7. W przypadku, gdy ostateczna wartość zadania inwestycyjnego, na które przyznana zostanie dotacja, będzie wyższa niż wskazana we wniosku o udzielenie w roku dotacji z budżetu Powiatu Iławskiego, różnicę między wnioskowaną kwotą dotacji, a końcową wartością zadania inwestycyjnego pokrywać będzie Beneficjent dotacji.
 8. W przypadku, gdy ostateczna wartość zadania inwestycyjnego, na które przyznana zostanie dotacja, będzie niższa niż jej wartość przewidywana, tj. całkowity koszt wskazany
  we wniosku o dotację, kwotę dotacji ustala się, biorąc pod uwagę wartość procentową dotacji w stosunku do ostatecznej wartości inwestycji.
 9. Na 7 dni przed sesją Rady Powiatu Iławskiego, na której podejmowana będzie uchwała
  w sprawie udzielenia dotacji, Wnioskodawca przedmiotowego wniosku zobowiązany jest złożyć oświadczenie, potwierdzające posiadanie wkładu własnego na realizację zadania.
 10. Beneficjent dotacji zostanie poinformowany o udostępnieniu promesy wstępnej niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia jej udostępnienia w Aplikacji Polski Ład.
 11. Podpisanie umowy Beneficjenta dotacji z Wykonawcą prac (robót) nastąpi w terminie do 30 dni, licząc od dnia udostępnienia Powiatowi Iławskiemu promesy inwestycyjnej. Niedotrzymanie terminu jest jednoznaczne z rezygnacją z dofinansowania.
 12. Beneficjent dotacji zostanie poinformowany o udostępnieniu promesy inwestycyjnej niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia jej udostępnienia
  w Aplikacji Polski Ład.

V. POSTĘPOWANIE ZAKUPOWE.

 1. Beneficjent dotacji zobowiązuje się do ogłoszenia postępowania zakupowego w ciągu 12 miesięcy od dnia udostępnienia Powiatowi Iławskiemu promesy wstępnej, jednak nie wcześniej niż w dniu przyjęcia uchwały przez Radę Powiatu Iławskiego o udzieleniu dotacji.
 2. Beneficjent dotacji musi ogłosić postępowanie zakupowe, które umożliwi składanie ofert
  na wykonanie prac przy zabytku jak najszerszemu kręgowi zainteresowanych wykonawców. Beneficjent dotacji zapewnia zgodność postępowania zakupowego z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 3. Przed podpisaniem umowy z Powiatem Beneficjent dotacji przedkłada harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający etapy realizacji inwestycji zgodne z transzami wypłacanymi w ramach RPOZ.

VI. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 1. Podpisanie umowy z Wykonawcą zadania powinno nastąpić w terminie zgodnym
  z warunkami określonym w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków.
 2. Zadanie będzie zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

VII. ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU WNIOSKÓW

Informacja o przyjęciu wniosku i zgłoszeniu go do dofinansowania zostanie przekazana na adres wskazany we wniosku oraz na stronie Starostwa Powiatowego w Iławie.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dodatkowych informacji na temat naboru udziela:

Leszek Browarski, tel. 89 649 07 71


Szczegóły Rządowego Programu Odbudowy Zabytków znajdują się w poniżej wskazanej lokalizacji:

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

https://www.gov.pl/web/premier/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow


WAŻNE LINKI (Uchwała Zarządu Powiatu, Klauzula Informacyjna, druk wniosku):

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU

KLAUZULA INFORMACYJNA

Druk wniosku