W czwartek 30 marca, o godz. 10.00,  w Starostwie Powiatowym  w Iławie, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Iławskiego.Podczas posiedzenia poszczególne komisje zaopiniują:

 1. Informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej powiatu za rok 2022.
 2. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu iławskiego za rok 2022.
 3. Informację Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa weterynaryjnego w powiecie iławskim za rok 2022.
 4. Informację Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu iławskiego za 2022 rok.
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach Powiatu Iławskiego.
 6. Uchwałę w sprawie przeznaczenia środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną w 2023 roku.
 7. Uchwałę zmieniającą uchwałę Nr XLV/344/23 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie powiatu iławskiego.
 8. Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2023.
 9. Uchwałę w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
 10. Uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2023 rok.
 11. Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2023-2035.
 12. Uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji.