Zarząd Powiatu Iławskiego informuję,  iż 17 marca 2023  roku zakończyły się konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego, zmieniającej uchwałę dotyczącą udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie powiatu iławskiego.Informacja Zarządu Powiatu Iławskiego  o wynikach konsultacji dotyczących projektu Uchwały Rady Powiatu Iławskiego, zmieniającej uchwałę NR XLV/344/23 Rady Powiatu Iławskiego, z dnia 13 lutego 2023 roku, w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się  na terenie powiatu iławskiego.

Na podstawie § 9 ust. 2 Regulaminu konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego i z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego, przyjętego Uchwałą Nr XXI/159/16 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego zmienionego Uchwałą NR XXXIII/247/17 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 25 maja 2017 r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r., poz. 1563) informuję,  iż 17 marca 2023  roku zakończyły się konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę NR XLV/344/23 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie powiatu iławskiego.

   Konsultacje odbyły się w formie udostępnienia projektu aktu prawa miejscowego  w celu złożenia przez organizacje pozarządowe opinii, wniosków i uwag na zasadach określonych  w § 8 Regulaminu konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego i z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem przedmiotowej uchwały zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Iławie, na stronie internetowej Powiatu Iławskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie.

W wyznaczonym do składania uwag, opinii,  wniosków  terminie tj. do dnia  17 marca 2023 r. nie wpłynął żaden wniosek.