Na zdjęciu Powiatowa  Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, za pośrednictwem której Starosta realizuje zadanie publiczne w  zakresie  porządku publicznego  i bezpieczeństwa obywateli (M. Rogatty)


Podczas styczniowej sesji Rady Powiatu Iławskiego przyjęty został  przez radnych powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2023-2024. Wdrożenie programu ma skonsolidować wszystkie służby, inspekcje i instytucje, przynieść  spadek liczby przestępstw i miejscowych zagrożeń, a również przyczynić się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu iławskiego.Zadania  publiczne o charakterze  ponadgminnym w  zakresie  porządku publicznego  i bezpieczeństwa obywateli wykonywane są na poziomie powiatu, w myśl regulacji zawartej w art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Starosta jest zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży. Zadania w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadania określone w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli starosta realizuje za pośrednictwem  Powiatowej  Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku.
Do zadań tej Komisji należy m.in. ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu, opiniowanie pracy policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Program „Razem bezpieczniej” na lata 2023-2024 obejmuje wiele obszarów i jest otwarty na wszelkie inicjatywy instytucjonalne i obywatelskie. Poszczególne inicjatywy podejmowane w ramach Programu mogą mieć charakter wielowymiarowy i obejmować działania wpisujące się w realizację celów szczegółowych, tj. zawierać element inwestycyjny oraz profilaktyczny.

Program ten jest kontynuacją poprzednich edycji z okresów 2008-2015, 2016-2018 oraz 2019-2022.

Celem nadrzędnym Programu jest podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu iławskiego.  Składa się na to wiele elementów. Jednym z nich jest wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa. W ramach podejmowanych w tym zakresie inicjatyw należy wspierać wszystkie kompleksowe (systemowe) przedsięwzięcia na rzecz bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, bezpiecznej infrastruktury oraz przeciwdziałania patologiom społecznym i przestępczości pospolitej (działania profilaktyczno-prewencyjne, informacyjne, edukacyjne).  Przykładowe działania na rzecz bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, to:

– Budowa/modernizacja systemów monitoringów miejskich,

– Doświetlenie miejsc postrzeganych jako niebezpieczne,

– Budowa/modernizacja/doposażenie przejść dla pieszych,

– Organizowanie miejsc bezpiecznego wypoczynku na wodzie i nad wodą,

– Zapewnienie wsparcia umożliwiającego zwiększenie nadzoru służb, inspekcji i straży  w miejscach publicznych.

– Prowadzenie kampanii dotyczących bezpieczeństwa w miejscach publicznych np.:  w ruchu drogowym, w szkole czy podczas imprez masowych.


belka program

Cały Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2023-2024 „Razem Bezpieczniej w Powiecie Iławskim”  publikujemy w poniższym linku:

PROGRAM RAZEM BEZPIECZNIEJ W POWIECIE IŁAWSKIM_2023-2024

Program jest także dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w zakładce: Akty prawne [Poniższy link]:

https://bip.powiat-ilawski.pl/akty/116/6332/przyjecia_Powiatowego_Programu_Zapobiegania_Przestepczosci_oraz_Ochrony_Bezpieczenstwa_Obywateli_i_Porzadku_Publicznego_na_lata_2023-2024_-__E2_80_9ERAZEM_BEZPIECZNIEJ_W_POWIECIE_ILAWSKIM_E2_80_9D_0D_0A/


UCHWAŁA:

Uchwała Rady Powiatu Iławskiego z dnia 26 stycznia 2023 r.