Starosta Powiatu Iławskiego informuje, że z dniem 10.03.2023 r. rozpoczynają się konsultacje dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę NR XLV/344/23 Rady Powiatu Iławskiego  z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych  na terenie powiatu iławskiego.Konsultacje będą prowadzone w dniach  od 10.03.2023 r. do 17.03.2023 r.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą składać pisemnie uwagi i opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały we wskazanym terminie w Punkcie Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Iławie,  ul. Gen. Wł. Andersa 2a, 14-200 Iława lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

sekretariat@powiat-ilawski.pl

WAŻNE LINKI:

ogłoszenie o konsultacjach

Uchwała Rady – zm. dotacji na zabytki 2023.03.07.2

Uchwała Zarządu – konsultacje zm. uchwały dotacje na zabytki 2023.03